Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 26 Μαρτίου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     6                                    Μολάοι 20  Μαρτίου  2014

 

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Μονεμβασίας, Φαρακλού,
Βελιών, Αγίου Νικολάου Βοιών, Λιρών, Αγίου Ιωάννου.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  26η  Μαρτίου τ.ε.  ημέρα Τετάρτη και ώρα   17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως τροποποίησης της μελέτης και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 47/2014 Μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών» και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 52/2014 Μελέτης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων» και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης για την αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

5. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα


6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων προς Ρεβάνς στη Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή μανδρότοιχων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δεξαμενή άρδευσης στην Τ.Κ. Βελιών»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

9. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

10. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου προς εκκλησάκι Αγίου Ευστρατίου στην Τ.Κ. Φαρακλού της Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

11. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου που βρίσκεται εντός της πλατείας Τ.Κ. Λιρών, σύμφωνα με το σχετικό Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

12. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 9.297,66 €, για υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (Α΄ τρίμηνο 2013), τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί εγκρίσεως χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ, για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση – Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Κ. Νεάπολης», από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) – Μη επιβάρυνση των ιδιοκτητών με δαπάνη για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας (Μονοωρόφου & διωρόφου κτιρίου με υπόγειο) στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου», από το Ε.Π. Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 08: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου, κωδικός προτεραιότητας 75 – Υποδομές στον Τομέα της Εκπαίδευσης , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Συμπληρωματικής – Διευκρινιστικής Απόφασης των αριθ. 262/2013 & 33/2014 Α.Δ.Σ., σχετικά με την επιβολή Τ.Α.Π
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί κατακυρώσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων – ντουί – ασφαλειών & λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού» , σχετική αριθ. 73/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

18. «Περί κατακυρώσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας» , σχετική αριθ. 74/2014 Απόφ. Οικ. Επιτροπής».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

19. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 37/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά Τη σύσταση εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ» με τους Δήμους Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

20. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 16 & 17/2014 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», οι οποίες αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

21. «Περί εγκρίσεως των απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος» των ετών 2011, 2012 & 2013»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Πρόεδρος Σχολ. Επ. Β/μιας Εκπ.

22. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας, στον κ. Μαραγκάκη Εμμανουήλ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος

      

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , Τετάρτη 19 Μαρτίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μολάοι 14 Μαρτίου 2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 5664
Αριθμός προσκλήσεως 2

Πληρ.: Ζερβάκος Λεωνίδας
Τηλ: 2732360575
Fax: 2732360555

Προς: Τακτικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Κ.κ.  1) Παναγιώτα Αλειφέρη
2) Γεώργιο Βουνελάκη
3) Ιωάννη Κολλιάκο
4) Χαράλαμπο Κουτσονικολή
5) Παναγιώτης Νικολινάκο
6) Σταύρο Χριστάκο                                                                                  
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους για την νόμιμη αναπλήρωσή σας)     Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο την 19η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Περί ανάκλησης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του κ. Μπλέτα Ιωάννη του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του κ. Σαργκάνη Ιωάννη του Αναστασίου στην Τοπική Κοινότητα Συκέας της Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας της κ. Τραϊφόρου Άννας του Ιωάννη στον οικισμό ‘Κάστρο’ της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της ‘Γρηγόριος Χαραμής & ΣΙΑ Ο.Ε.’ στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της ‘Κωνσταντίνος Αρκούδης & ΣΙΑ Ο.Ε.’ στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της κ. Μαυρομάτη Ειρήνης του Ευαγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ-ΑΡΤΟΥ» ιδιοκτησίας της «Βαρδάκας Κ.-Φαρμάκης Δ. Ο.Ε.’ στον οικισμό Πλύτρα της Τοπικής Κοινότητας Παπαδιανίκων  της Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 14-03-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-5588-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
   
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 19η  Μαρτίου  2014, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο { Μελέτη καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση {Πλύτρα} πρώην Δήμου Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας.

2.    Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο { Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου ΔΔ Αγίου Νικολάου οικισμού Προφήτη Ηλία πρώην Δήμου Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.

3.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ } προϋπολογισμού 12.348,02€.

4.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

5.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.

6.    Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

7.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Κατασκευή φρεατίων στην ΤΚ Μονεμβασίας} προϋπολογισμού 7.200,00€.

8.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποπεράτωση εργασιών δημοτικού οικοπέδου στην ΤΚ Πακίων} προϋπολογισμού 7.200,00€.

9.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Επισκευή επιχρισμάτων στο Γυμνάσιο Μολάων} προϋπολογισμού 12.600,00€.
10.  Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ& ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ }.

11.  Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο {Συλλογή και μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας}.

12.  Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

13.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

14.  Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ& ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

15.  Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ: 5                                     Μολάοι  28 Φεβρουαρίου  2014


   
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                   

ΠΡΟΣ:                                
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Βελανιδίων, Γέρακα,
Λαχίου, Λιρών, Αγίων Αποστόλων, Ελιάς.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
       


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 05η    Μαρτίου τ.ε.  ημέρα Τετάρτηκαι ώρα   17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.1. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Γ΄& Δ΄τριμήνων 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως της Μελέτης του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21, 23, 28 σταΒαρκά Δ.Κ. Νεάπολης» προϋπολογισμού 70.177,38 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

4. «Περί εγκρίσεως της Μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στη Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών», προϋπολογισμού 29.775,35 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

5. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Τεχνική – Γεωλογική έκθεση υδρογεώτρησης Τ.Κ. Βελανιδίων Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

7«Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

9. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
«Κατασκευή δεξαμενών στην Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί διαλύσεως της σύμβασης της Μελέτης με τίτλο «Πολεοδόμηση οικισμών Γέφυρας και Αγ. Κυριακής Κοιν. Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

11. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

12«Περί αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Λιρών για διαπλάτυνση και δημιουργία πλατείας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

13. «Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί γνωμοδοτήσεως για την αναγνώριση Υφιστάμενου δρόμου ως κύριου ή μοναδικού δημοτικού δρόμου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

15. «Περί γνωμοδοτήσεως για την αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 5/2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», σε ορθή επανάληψη, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

17. «Περί προσθήκης Μονάδων Προσανατολισμού στα ΕΠΑΛ»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

18. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την εξασφάλιση σύνδεσης δικτύου από τις εταιρείες Cosmote καιVodafone για την λειτουργία του γεωδαιτικού GPS Leica Vina GS08 Plus.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί ψηφίσεως πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

20. «Περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς και καθορισμός της αμοιβής αυτών»
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Πετράκης Χρήστος

21. «Περί ορισμού νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Πετράκης Χρήστος.

22. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση επιτροπήςανέλκυσης ναυαγίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

23. «Περί της αιτήσεως του κ. Καρούνη Αντωνίου για χορήγηση άδειας υδροδότησης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου. 


                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                  

                                                                                      Σπύρος Αβδούλος
     
3