Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 18 Φεβρουαρίου                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 14-02-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-3089-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
   
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 18η  Φεβρουαρίου  2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Περί έκδοσης  ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
2.    Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ΄ τριμήνου του Δήμου Μονεμβασίας.
3.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
4.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.
5.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»
6.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ Δ.Ε ΒΟΙΩΝ»
7.    Καθορισμός όρων διαγωνισμού –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»
8.    Καθορισμός όρων Διεθνούς διαγωνισμού –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ».
9.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση εσωτερικών αγωγών ύδρευσης ΤΚ Μετ/σης} προϋπολογισμού 12.600,00€.
10.   Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση χανδάκων στην ΤΚ Μετ/σης} προϋπολογισμού 12.600,00€.
11.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίου σταδίου Μολάων} προϋπολογισμού 10.000,00€.
12.  Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ Ελίκας } του Δήμου Μονεμβασίας.
13.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα & ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
14.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας αντλίας αντλητικού συγκροτήματος στη θέση «Νούφρη» της ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας.

15.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τουαλετών Δημοτικού σχολείου ΤΚ Ασωπού».
16.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας  με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας».
17.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας –διάθεση πίστωσης για τη ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων»
18.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών και εργασιών για την επισκευή πομώνας κύριου αντλιοστασίου ΤΚ Αγίων Αποστόλων ΔΕ Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας.
19.  Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                 

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Εργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ που έχουν γραφεί στο προυπολογισμό του Δήμου , έτους 2014

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΕΣΟΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟΝ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑ
ΝΕΟΣ ΚΑ
Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ για το έργο Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΜΟΛΑΩΝ
541.116,85
1323.002
1328.001
Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ για :Προσθήκη-Επέκταση Υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
1.684.392,30
1323.004
1328.002
Χρηματοδότηση Ταμείου Συνοχής και ΠΔΕ για :Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού
6.044.400,00
1323.005
1328.003
Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ για : Νέο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μονεμβασίας
496.809,12
1323.006
1328.004
Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ για : Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης
463.500,00
1323.007
1328.005
Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο  Ανάπλαση παραλιακού δρόμου Οικισμού Πλύτρας ΔΚ Παπαδιανίκων
970.000,00
1323.009
1328.006
Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ για Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
1.500.000,00
1323.015
1328.007
Επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ για έργο:Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ΝΕΑΠΟΛΗΣ
11.908.572,77
1323.016
1328.008
Επιχορήγηση για έργο:Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ ΕΛΙΚΑΣ
453.255,00
1323.017
1328.009ΔΑΠΑΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟΝ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑ
ΝΕΟΣ ΚΑ
 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΜΟΛΑΩΝ
541.116,85
25-7326.028
25-7341.001
 Προσθήκη-Επέκταση Υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
1.684.392,30
30-7321.005
30-7341.001
Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού
6.044.400,00
25-7312.005
25-7341.002
 Νέο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μονεμβασίας
496.809,12
30-7321.006
30-7341.002
 Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης
463.500,00
30-7321.007
30-7341.003
  Ανάπλαση παραλιακού δρόμου Οικισμού Πλύτρας ΔΚ Παπαδιανίκων
970.000,00
30-7323.022
30-7341.004
 Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
1.500.000,00
30-7321.011
30-7341.005
Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ΝΕΑΠΟΛΗΣ
11.908.572,77
25-7312.008
25-7341.003
Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης ΤΚ ΕΛΙΚΑΣ
453.255,00
25-7312.009
25-7341.004