Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 19-12-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-29385-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
                                                             
         Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 23η  Δεκεμβρίου 2013, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

 1. Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Περί ψήφισης πιστώσεων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου  Μονεμβασίας.

 1. Έκτακτη απευθείας ανάθεση της  εργασίας  με τίτλο { Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Ζάρακα}.

 1. Κατακύρωση η μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης}.

 1. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Νέος Κόμβος εισόδου Μολάων στην Ε.Ο Μολάων- Σπάρτης}

 1. Απευθείας ανάθεση του  έργου  με τίτλο { Συντήρηση & επισκευή στέγης στο κτήριο Δημοτικού σχολείου Φαρακλού} προϋπολογισμού 5.000,00€ .

 1. Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση χώρων στην ΤΚ Λαχίου} του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

 1. Απευθείας ανάθεση του  έργου  με τίτλο { Επισκευή μανδρότοιχων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας} προϋπολογισμού 12.400,00€ .

 1. Περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες –εργασίες –έργα του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2014.

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας-διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους}.

 1. Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθ. 52/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.

 1. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων της ΤΚ Κουλεντίων της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας κ. Vincent G.M. Vandervelden.
 
                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον Προυπολογισμό Δήμου Μονεμβασίας , έτους 2014

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της  17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης  316/2013

«Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2014».

       Στους Μολάους σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 17/25-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22 δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
2.
3.
Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ.
Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος
2.
3. 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
4.
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος
4.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
5.
Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος
5.
Παπαδάκης Γεώργιος
6.
7.
8.
Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα


9.
10.
11.
12.
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος


13.
14.
15.
16
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Σπυριδάκος Βασίλειος
Νικολινάκος Παναγιώτης


17.
Τσάκος Πέτρος


18.
19.
Χαραμής Αντώνιος
Μέντης Γεώργιος


20.
21.
22.
Δουμάνης Δαμιανός
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος ΔημοσθένηςΗ Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
       Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αννούσης.
        Παίρνει το λόγο ο κ. Χαραμής, για να μιλήσει επί της διαδικασίας: Θα πρέπει να το αναβάλλουμε το σημερινό συμβούλιο που έχει σχέση με τον προϋπολογισμό και αναφέρω δυο συγκεκριμένους λόγους: ο ένας λόγος είναι ότι ενώ είχαμε πει ότι θα ξεκινήσει το Συμβούλιο, σύμφωνα με την πρόσκληση στις 18.30 ημέρα Παρασκευή, ήδη η ώρα σύμφωνα και με το ρολόι που υπάρχει εδώ πέρα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δ.Σ, είναι η ώρα 8.02 περίπου, ήδη δηλαδή έχει περάσει μιάμιση ώρα επιπλέον, πράγμα που δε δικαιολογείται από καμία πράξη, από καμία διαδικασία. Το πρώτο θέμα είναι αυτό και το δεύτερο θέμα ότι πάλι όπως και πέρσι και δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν υπάρχει η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν είναι δύο σοβαροί λόγοι οι οποίοι θα πρέπει να αναβάλλουμε το Συμβούλιο, να το κάνουμε μοναδικό θέμα γιατί κουβεντιάσαμε 25 θέματα και λέγοντας εγώ αυτές τις κουβέντες αποχωρώ και από το Δ.Σ.  Αποχωρώ.
       Το λόγο παίρνει ο κ. Τσάκος, λέγοντας:  Συμφωνώ με τον κ. Χαραμή και επίσης δεν είναι μοναδικό θέμα ημέρας διότι υπήρχε κι άλλη συνεδρίαση με 25 θέματα. Μοναδικό θέμα σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχει μία ημερήσια διάταξη. Αποχωρώ και εγώ.
        Ο κ. Πρόεδρος είπε: Σας πληροφορώ λοιπόν ότι όλοι οι Δήμοι ακολουθούν αυτή την τακτική και αυτό γίνεται και προς χάρη της δικής εξυπηρέτησης που είστε από μακριά. Για μένα κανένα πρόβλημα να κάνω 7 συνεδριάσεις την εβδομάδα, εσείς θα έρθετε εβδομήντα χιλιόμετρα και εβδομήντα εκατόν σαράντα. Θα μπορούσαμε λοιπόν στον Κανονισμό να βάλουμε περιορισμό όσον αναφορά τη διάρκεια του Δ.Σ και κάθε φορά που θα παρατείνεται να παίρνει απόφαση το Συμβούλιο. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, τότε δε θα υπήρχε άνεση χρόνου, όταν υπήρχε περιορισμός απ’ τον Κανονισμό, ότι η διάρκεια του Δ.Σ. δε μπορεί να υπερβαίνει το τετράωρο. Δεν έχουμε, αν είχαμε θα το είχα εφαρμόσει να ‘στε σίγουρος, για να μην παίρνουμε το λόγο όλοι και ξεχνάμε να σταματήσουμε. Κάτι τέτοιο λοιπόν μη μέμφεστε το Προεδρείο, είναι προς όφελος της διεξοδικότατης συζήτησης που γίνεται μέσα στο Δ.Σ για όλα τα θέματα. Το θέμα είναι μοναδικό με βάση τη διάταξη του 159, έτσι αναφέρεται, ως μοναδικό, η ώρα που επικαλείστε, ότι πάμε μιάμιση ώρα νωρίτερα δε νομίζω ότι στέκει. Είναι στην κρίση του Δ.Σ να αποφασίσει και απ’ τη στιγμή που δηλώνετε παρόντες σημαίνει ότι είσαστε εδώ και δε διαφωνήσατε απ’ την αρχή, εάν δεν είσαστε, εάν δεν παίρναμε παρουσίες και λείπατε κατά τη διάρκεια των παρουσιών θα μπορούσατε να το επικαλεστείτε αυτό, ότι η ώρα ήταν για τις 18.30, είναι 20.00 και κάτι, αποχωρούμε. Άρα λοιπόν δηλώνετε…. Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε. Ωραία.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ΜΟΝΑΔΙΚΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
κ. Δήμαρχος: Φέτος ήταν ένας προϋπολογισμός ο οποίος γίνεται πρώτη φορά. Και έχει δύο ιδιομορφίες οι οποίες είναι βασικότατες. Η πρώτη ιδιομορφία είναι ότι ελέγχεται από το Παρατηρητήριο και πρέπει να είμαστε σύννομοι και να ακολουθήσουμε και ένα σκεπτικό και κάποια ποσά, τα οποία δε μπορούμε να αποστούμε απ’ αυτά και κάποια πράγματα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και επίσης είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος γίνεται νωρίς, αυτό το ενωρίς σου δίνει βέβαια τη δυνατότητα να κερδίσεις χρόνο, γιατί θα πρέπει να ‘χει εγκριθεί μέχρι 31/12/2013 απ’ την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να ξεκινήσει να δουλεύει ο Δήμος που είναι καλό, από την άλλη μεριά όμως σου αφήνει πάρα πολλές εκκρεμότητες, γιατί μένουν τρεις μήνες ουσιαστικά οι οποίοι είναι πλήρεις και σ’ αυτό το διάστημα και έργα εκτελούνται και αναμορφώσεις γίνονται, αλλά γίνονται και πολλές πληρωμές. Και όσοι από μας τα παρακολουθούμε έτσι λίγο περισσότερο, ξέρετε ότι πάρα πολλές πληρωμές γίνονται και το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Και πολλές φορές έχουμε ζητήσει οι πληρωμές αυτές να γίνονται μέχρι και την τελευταία μέρα του χρόνου διότι είναι συμπολίτες μας και εργολάβοι και προμηθευτές κτλ, οι οποίοι έχουν ανάγκη τη χρονιά που κλείνει να πάρουν τα χρήματά τους γιατί έχουν επιταγές, έχουν ανάγκες μεγάλες κτλ. Μ’ αυτές λοιπόν τις δύο ιδιομορφίες συντάχτηκε ο φετινός προϋπολογισμός. Θέλω να τις λάβετε υπόψη σας όταν θα τον έχετε μελετήσει και θα κάνετε κάποια κριτική και θα δώσω τώρα το λόγο στην Αντιδήμαρχο, την κυρία Πριφτάκη να σας πει δυο- τρία πράγματα και τι είναι το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης.
Αντιδήμαρχος κα Πριφτάκη: Για το συγκεκριμένο πρώτη φορά αναγνωρίσιμο σε μας Ο.Π.Δ που δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι μία τεχνική έκθεση κατ’ ουσία ενοποιημένου του προϋπολογισμού μας και είναι αυτός ο λόγος που δίνεται η δυνατότητα στο Παρατηρητήριο, όπως έχει πια μείνει και έτσι όπως θα το ακούμε πολλές φορές να ακούγεται από δω και πέρα, που θα ελέγχει τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, την εκτέλεσή του και τον Απολογισμό. Το Ο.Π.Δ είναι η στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, τίποτε άλλο από την παρουσίαση του Προϋπολογισμού σε ενοποιημένη τεχνική μορφή. Σίγουρα όλοι, ειδικά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι το εισηγούνται στο σημερινό Δ.Σ, και το έχουν εγκρίνει ομόφωνα θα έχουνε δει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι τα στοιχεία του Προϋπολογισμού. Αυτό από εδώ και πέρα θα μας ακολουθεί σε έλεγχο και στους τριμηνιαίους απολογιστικούς πίνακες και στην περαιτέρω διαδικασία και στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Σ’ αυτό το θέμα όποιος νομίζει ότι μπορούμε κάτι να πούμε και ο κ. Ανούσης είναι πιο ειδικός σε αυτά, να έρθει λίγο πιο κοντά, και να συζητήσουμε επί του θέματος αυτού. Αλλά πρέπει πρώτα να συζητήσουμε επί του Προϋπολογισμού γιατί από κει βγαίνει και η στοχοθεσία μας.
κ. Ανούσης: Το Ο.Π.Δ όπως αλλιώς λέγεται στοχοθεσία, είναι ένα κομμάτι το οποίο έπεται του προϋπολογισμού. Λοιπόν θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε με δυο- τρία λόγια τον Προϋπολογισμό για να πάμε στο Ο.Π.Δ- Στοχοθεσία. Ο προϋπολογισμός του 2014 έχει την ίδια δομή με τον προϋπολογισμό του 2013, δηλαδή αφήνει πίσω τη σύνταξη που βασιζόταν σε Βεβαιώσεις Εσόδων, γιατί εμένα μ’ αρέσει όταν συζητάμε για προϋπολογισμό πρώτα να ξεκινάμε απ’ τα Έσοδα, γιατί τα Έσοδα παράγουν Έξοδα. Τα Έσοδα μέχρι το 2012 βασίζονταν σε Βεβαιώσεις Εσόδων, απ’ το 2013 και συνεχίζει και το 2014 βασίζεται αποκλειστικά σε Απολογιστικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν συντάχτηκε το 2013 ο προϋπολογισμός του 2013, αλλά το 2014 έχει την ίδια δομή αλλά έχει όμως ορισμένα διαφορετικά σημαντικά πράγματα. Ποια; Ενώ κατά το 2013 σε ορισμένους ΚΑ Εσόδων είχαμε μια κατεύθυνση σύνταξης ότι θα υπολογίσουμε τα Έσοδα, πχ τους ΚΑΠ στην ίδια βάση και έδινε και μπόνους, τη ΣΑΤΑ στην ίδια ακριβώς βάση του ’12, κατά το 2013 έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα, έχουμε κουτσουρέματα προς τα κάτω, υπολογίζει την τελευταία δόση του ’13 το πολλαπλασιάζεις επί 12 και αφαιρεί 1,9- 2%  περίπου από το κομμάτι αυτό που θα αποτελέσει και εκείνο θα ‘ναι το προϋπολογιστικό για το 2014 των ΚΑΠ. Η ίδια διαδικασία γίνεται και με τη ΣΑΤΑ, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ είναι δραματικότερα τα ποσοστά μείωσης, είναι 53% οπότε εκεί καταλήγουμε στο ποσό των 355.000 ευρώ που συζητήσαμε προηγουμένως. Εδώ ο Προϋπολογισμός του 2013, αλλά του 2014 πια συγκεκριμενοποιεί και καθιερώνει μία ομάδα Ιδίων Εσόδων. Σ’ αυτή την ομάδα Ιδίων Εσόδων περιλαμβάνονται όλα τα Έσοδα τα οποία δεν είναι επιχορηγήσεις, οποιαδήποτε κρατική επιχορήγηση είναι έξω. Δηλαδή τα έσοδα που μαζεύει ο Δήμος με δικά του μέσα, εδώ πέρα. Δύο πυλώνες υπάρχουν εκεί, το ύψος κατ’ αρχάς αυτό για το 2014 είναι περίπου 4.000.000, το ύψος αυτό είναι περιοριστικό προς τα πάνω και έχει σχέση με απολογιστικά στοιχεία του ’12 και του ’13, των δύο προηγουμένων ετών, βασικά χρησιμοποιείτο μία αναφορά που συντάσσει στον Προϋπολογισμό το ’13 και τρέχει στο ίδιο σημείο του ‘12 και στο τελικό αποτέλεσμα του Απολογισμού πάλι του ’12. Στο φετινό Προϋπολογισμό είχαμε περιοριστικό προς τα πάνω γύρω στα 4.000.000, εκεί στα 3.988.000 έχουμε καταλήξει. Σ’ αυτά τα 4.000.000 οι δύο βασικοί πυλώνες που υπάρχουν εκεί πέρα, στον Προϋπολογισμό είναι η ύδρευση και η καθαριότητα, ύδρευση- αποχέτευση- άρδευση και καθαριότητα. Η ύδρευση θα περιγραφεί με ένα ύψος 1.330.000 και η καθαριότητα με 1.756.000, δηλαδή βάσει των αποφάσεων που συζητήσατε προηγουμένως και αυτά τα κομμάτια αντιστοιχούν σε αντίστοιχα Έξοδα μέσα στον Προϋπολογισμό, όπως περιγράφηκαν στις αποφάσεις. Το άθροισμα αυτών των δύο είναι της τάξεως των 3.100.000, δηλαδή ουσιαστικά αυτά τα δύο κομμάτια είναι που κατευθύνουν τα Ίδια Έσοδα. Άλλο κομμάτι που υπάρχει μέσα στον Προϋπολογισμό είναι το κομμάτι των επενδύσεων που εκεί βρίσκουμε την -όποια παρέμεινε- ΣΑΤΑ, 355.000, απομεινάρια του ΘΗΣΕΑ γύρω στις 850.000 και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχορηγήσεων τις Ε.Ε, το οποίο είναι της τάξεως των 25.000.000-26.000.000. Εδώ θέλω να σταθούμε και να πούμε ότι πρέπει η όλη πολιτική να στραφεί σε τέτοια προγράμματα διότι αυτά τα λεγόμενα ΣΑΤΑ παλιά, αυτά κατά τη γνώμη μου θα μηδενιστούν. Τώρα ανακεφαλαιώνοντας τον Προϋπολογισμό των Εσόδων, το οποίο είναι της τάξεως των 44.000.000 περίπου, χοντρικά θα παρακολουθήσουμε Ίδια Έσοδα 4.000.000, τους ΚΑΠ οι οποίοι περιγράφηκαν πως βγήκαν, 2.859.000, κάτι επενδύσεις και λειτουργικά που είπε ο Σταύρος προηγουμένως γύρω στις 600.000, τα επενδυτικά όλα προγράμματα γύρω στα 27.500.000 και ένα χρηματικό υπόλοιπο 6.000.000. Αν τα αθροίσουμε όλα θα φτάσουμε σε ένα ύψος 41.000.000, προσθέτοντας ένα κομμάτι 2.000.000 που μπαινοβγαίνει, είναι Έσοδο- Έξοδο κρατήσεων και ένα κομμάτι 1.000.000 φτάνουμε στα 44.000.000. Δηλαδή αυτό το πακέτο είναι όλο του Προϋπολογισμού των Εσόδων που αντιστοιχεί στα αντίστοιχα Έξοδα. Εδώ τώρα, είπε και προηγουμένως ο Δήμαρχος ότι έχει μια ιδιομορφία, ότι ο Προϋπολογισμός αυτός συντάσσεται πολύ πιο νωρίς από τους προηγούμενους. Οι οδηγίες ήταν ότι 5/9 θα έπρεπε εμείς να έχουμε αναρτήσει σχέδιο Προϋπολογισμού που θα περνούσε από την Οικονομική Επιτροπή, αυτή η ημερομηνία κατέληξε να ‘ναι ενδεικτική και φτάσαμε στις 4/11 να τον αναρτήσουμε. Ποιος θα την βλέπει αυτήν την ανάρτηση; Υπάρχει μια υπηρεσία που θεσπίστηκε στις αρχές του 2013 και λέγεται Παρατηρητήριο, αποτελείται από Ελεγκτικό Συνέδριο, εκπροσώπους του ΚΕΔΕ και άλλους φορείς μέσα και αυτοί βλέπουν τον Προϋπολογισμό κάθε Δήμου. Δεν τον βλέπουν όμως σε αυτή τη μορφή που τον έχουμε εμείς, τον βλέπουν σε μια διαφορετική μορφή και εκεί τον επεξεργάζονται, δηλαδή αυτά τα Ίδια Έσοδα που είπαμε προηγουμένως, τα οποία είναι τα Έσοδα πλην των επιχορηγήσεων, είναι το κομμάτι που θα βλέπει το Παρατηρητήριο από εδώ και πέρα. Δεν το ενδιαφέρει το Παρατηρητήριο αν εσύ έχεις μπει σε ένα πρόγραμμα 50.000.000, είναι θέμα δικό σου, εκεί που σε ελέγχει είναι στα Ίδια Έσοδα, δηλαδή αυτά τα Έσοδα που προσπαθείς να τα βεβαιώσεις και να τα εισπράξεις ο ίδιος. Ένα άλλο κομμάτι που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο -και αυτά τα δύο κομμάτια θα παρακολουθεί- είναι το καθυστερηματικό, δηλαδή ό, τι σου έχει μείνει και το επαναβεβαίωσες. Εξετάζει λοιπόν αυτά τα πράγματα, έχει στα χέρια του και την ΚΥΑ και τρέχει και σου δίνει ακριβώς αυτά τα νούμερα. Στην περίπτωση τη δικιά μας το Παρατηρητήριο μας έκανε, γνωμοδότησε πριν εμείς το αναρτήσουμε στον κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών, από εκεί αντλεί τα στοιχεία. Πώς έγινε; Πήρε όλα, δηλαδή το Παρατηρητήριο αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο Οικονομικών βλέπει τα πάντα ό, τι κάνεις σε επίπεδο απολογιστικό. Και προϋπολογιστικό αλλά το ενδιαφέρει το απολογιστικό. Βλέπει τα πάντα, πήρε λοιπόν αυτά τα στοιχεία του ’12 και του ’13 και αμέσως μας έδωσε τα νούμερα που έπρεπε να βάλουμε, συμπτωματικά τα ‘χαμε βάλει, Προϋπολογισμός δε μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Την ημέρα που συνεδρίαζε η Οικονομική Επιτροπή ήρθε αυτό το έγγραφο που περίμενα επάνω και είπε ότι αυτά είναι τα στοιχεία. Δε χρειάζεται άλλο έγγραφο να κάνει πια το Παρατηρητήριο εκτός αν εσύ τα στοιχεία που ανάρτησες στον κόμβο ήταν διαφορετικά από τη γνώμη. Αυτά τα στοιχεία, αυτή η γνώμη θα συνοδεύσει τον Προϋπολογισμό προς την Περιφερειακή Διοίκηση, χωρίς αυτή τη γνώμη και χωρίς τη συμμόρφωση σ’ αυτή τη γνώμη δε θα γίνει δεκτό από την Περιφερειακή Διοίκηση. Αυτό το νωρίτερα που ήρθε, στην αρχή μας φαίνεται ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο είναι δύσκολο για μας, στη βάση του όμως, στην πορεία θα αποδειχτεί, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι σωστό. Γιατί; Ο Προϋπολογισμός του 2014 θα λειτουργήσει 1/1/2014 γιατί είναι υποχρεωμένη η Περιφερειακή Διοίκηση ό, τι και να γίνει να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό στις 31/12. Όσες και παρατηρήσεις να κάνει, ό, τι και να γίνει πρέπει να τον εγκρίνει μέχρι 31/12. Άρα λοιπόν 1/1/2014 εμείς θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον Προϋπολογισμό. Έχει πλεονεκτήματα γιατί αρχίζει πια να τρέχει ουσιαστικά το ’14 ο Δήμος χωρίς συνεχιζόμενες προμήθειες, συνεχιζόμενες συμβάσεις, ξεκινάει απ’ την αρχή τα πάντα, αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Όμως το μειονέκτημά του είναι ότι η περίπτωση που συντάσσεται νωρίτερα τον αναγκάζει να μην έχει πλήρη εικόνα, δηλαδή ουσιαστικά να μην έχει απολογιστική εικόνα. Αν παρακολουθήσετε τις οφειλές του Προϋπολογισμού εκεί δεν περιγράφεται ούτε ένα πρόσωπο, εκτός ελαχίστων, κάποιο ΘΗΣΕΑ έχω βάλει, υπάρχουν κονδύλια των 50.000, των 100.000, των αιρετών, αυτά ούτε έχει εικόνα πόσο θα τρέξουν τα συνεχιζόμενα έργα και που θα καταλήξουν. Δηλαδή, αναφέρθηκε και προηγούμενα από το Δήμαρχο στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι κατά τον Ιανουάριο, γύρω στα μέσα Ιανουαρίου θα πρέπει πια ο Προϋπολογισμός να κάνει μια σωστή αναμόρφωση, να βάλει τους ανθρώπους μέσα που τους οφείλουμε, να βάλει τα συνεχιζόμενα έργα και να καθαρίσει και ένα άλλο κομμάτι που λέγεται Χρηματικό Υπόλοιπο, το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει τα 6.000.000, που κατά τη γνώμη μου είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε για το 2014, αλλά πρέπει όμως να σταθούμε σ’ αυτό το νούμερο, νομίζω ότι θα είμαστε πιο πάνω. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι, αυτός γενικά είναι ο Προϋπολογισμός, στο δεύτερο κομμάτι που λέγεται Στοχοθεσία-Ο.Π.Δ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης- Στοχοθεσία, έχει πάρει τον Προϋπολογισμό, τα νούμερα των Εσόδων και των Εξόδων, τα έχει χωρίσει σε ομάδες με αποφάσεις του Υπουργείου, αυτό ίσχυε και το 2013, αν θυμόσαστε σε μια προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε κάνει μια παρέμβαση προς το Παρατηρητήριο που μας είχε κάνει ορισμένες παρατηρήσεις, είχαμε κάνει μια απάντηση, είχαμε κάνει μια αναμόρφωση, είχε περάσει απ’ την Οικονομική και μετά αυτό συνεχίζει και εξετάζεται. Για το 2013 έγινε απολογιστικά εν μέρει και προϋπολογιστικά στο επόμενο κομμάτι που έμενε για το 2013. Το 2014 θα παρακολουθήσει απ’ την αρχή τη Στοχοθεσία. Έχω τη γνώμη ότι θα ξεκινήσει από το 2014 και θα θεωρήσει ότι το κομμάτι του ’13 ήταν καθαρά πιλοτικό. Αυτό γιατί το λέω; Γιατί κάποιος πονηρός θα σκεφτεί το εξής: θα βάλει ελαφρά νούμερα στόχων στα πρώτα τρίμηνα –κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι το Παρατηρητήριο θα κοιτάζει τα τρίμηνα, θα κοιτάζει το μήνα αλλά η παρέμβασή του η πρώτη είναι στο πρώτο εξάμηνο, δηλαδή 1η Ιουλίου χονδρικά- ένας πονηρός λοιπόν θα σκεφτεί ότι θα βάλω απάλαφρα νούμερα όλα στα πρώτα τρίμηνα και θα φορτώσω το τελευταίο τρίμηνο, οπότε εγώ θα ‘μαι εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γι’ αυτό είπα ότι έχω την εντύπωση ότι το ’13 θα λειτουργήσει πιλοτικά και όχι κυκλωτικά για το ’14 γιατί απ’ το ’14, όταν θα φτάσουμε στο τέταρτο τρίμηνο του ’14 εκεί- και δεν έχουμε πιάσει τους στόχους, που σημαίνει ότι είμαστε πάνω απ’ το 10%, σημαίνει ότι θα δέσει το τελευταίο τρίμηνο του ’14 με το πρώτο τρίμηνο του ’15. Δηλαδή το Παρατηρητήριο πια θα κοιτάζει τους απολογισμούς σε κύκλο, δεν ξεφεύγεις με τίποτα. Αυτή είναι η κατάληξη. Η τεχνική του Ο.Π.Δ είναι ότι έχει πάρει ορισμένα πράγματα, έχει βάλει αυτές τις ομάδες και πως θα τρέξεις όλη τη χρονιά σε ποσοστιαία βάση. Διορθώνεται και αναθεωρείται και θα γίνει σίγουρα αναθεώρηση τον Ιανουάριο εφόσον ο Προϋπολογισμός θα αναμορφωθεί, αλλά γενικά διορθώνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2014 και κάθε Ιούνιο. Από εκεί και πέρα κλειδώνει και πάμε στα νούμερα που φτιάξαμε μέχρι 30 Ιουνίου. Αυτό χονδρικά είναι το Ο.Π.Δ και ο Προϋπολογισμός σε γενικές γραμμές. Το Ο.Π.Δ αν δεν το πιάσεις έχει ένα 10% ανοχή, δηλαδή στο τέλος του χρόνου, αν πάμε σε ετήσια βάση, δικαιολογεί να πιάσεις το 90% των στόχων, πάντα κοιτάζει ομάδες, δεν κοιτάζει ΚΑ, κοιτάζει δηλαδή ομάδα Επενδύσεων, ομάδα Ιδίων Εσόδων, ομάδα Καθυστερηματικού, δεν κοιτάζει το Παρατηρητήριο αν εσύ πήγες και τελικά δεν κοιτάζει ποτέ την κρατική επιχορήγηση, δεν κοιτάζει αν θα ‘ρθουν τα χρήματα απ’ την ΕΟΚ, κοιτάζει το Παρατηρητήριο τα Ίδια Έσοδα και τον Καθυστερηματικό. Αν αυτά τα πράγματα, είσαι κάτω απ’ το 10% στην πρώτη φάση σου κάνει παρατήρηση, εάν εσύ δε συμμορφωθείς θα φτάσει στο σημείο, λέγεται μέσα, περιγράφεται ότι οι ποινές είναι στέρηση των ΚΑΠ μέχρι το σημείο να συμμορφωθείς. Δηλαδή θα στα δώσει ετεροχρονισμένα, μέχρι να συμμορφωθείς, δε γλιτώνεις.
κ. Χριστάκος: Δε θ‘ αργήσω. Αυτό σημαίνει ότι –να συνεχίσω εκεί που σταμάτησες- ότι άμα δε μαζέψουμε τις οφειλές που έχουμε από τα παλιά οικονομικά έτη από ύδρευση, με όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, που σημαίνει απειλή για κατασχέσεις κτλ, ο Δήμος έχει θέμα, θα ‘μαστε αναγκασμένοι το αργότερο του χρόνου τον Οκτώβρη ή το Νοέμβρη όλες αυτές οι οφειλές που σέρνουν οι Δ.Ε, περίπου ένα άθροισμα γύρω στα 500.000 να τα μαζέψουμε ούτως ή άλλως. Και πως θα τα μαζέψουμε αφού ούτε λεφτά έχει ο κόσμος ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πως θα γίνει αυτό. Δε μπορώ να το καταλάβω. Αυτό όμως που θα πρέπει να γίνει από τώρα είναι να ληφθεί η μέριμνα από τώρα ώστε να μην έχουμε πολλές οφειλές ή να εισπραχτούν όσο γίνεται πιο καλά οι οφειλές των δημοτών, εξαιρουμένων φυσικά αυτών που έχουνε κάποιο θέμα αντικειμενικό έτσι, όσοι δεν έχουνε δε θα τους πάρουμε αλλά όσοι έχουνε και δε δίνουνε γιατί συνηθίζουνε να μη δίνουνε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε να μαζέψουμε τα Έσοδά μας. Αυτά όσον αφορά τη Στοχοθεσία. Τώρα μερικές γενικές επισημάνσεις. Έχουμε πει κατά καιρούς όλα αυτά που έχουμε εξηγήσει, να επαναλάβω ότι μετά τη μείωση των χρημάτων από το Υπουργείο προς το Δήμο, θα πρέπει ο Δήμος να κάνει μία γενναία περιστολή δαπανών. Δεν είμαστε πια στην εποχή του 2008 και του 2009, οπότε όλες αυτές οι προτάσεις που έχω κάνει κατά καιρούς και η παράταξή μας, όπως η αποθήκη, η δημιουργία μιας αποθήκης στο Δήμο. Δε μπορεί ένας Δήμος με 400.000 ευρώ υλικά κάθε έτος να μην έχει το διαχειριστή και την αποθήκη. Μόνο και μόνο μία αποθήκη πιστεύω ότι θα φέρει σημαντικά οφέλη γιατί θα γίνεται και πιο άμεσος έλεγχος των προμηθειών και το πού θα πάνε όλα αυτά. Ενδεικτικά να πω ότι δίνουμε 70.000 μόνο για λάμπες, 40.000 δίνουμε για ντουί κτλ, όλα αυτά που δίνουμε συν αναλώσιμα συν, συν, συν θα ‘πρεπε να έχουμε μια διαχείριση με μία αποθήκη. Το Νομικό Πρόσωπο πιστεύω ότι, χωρίς να παραγνωρίζω τη δουλειά που κάνει, θα πρέπει να δοθεί σε έναν Αντιδήμαρχο με μια επιτροπή του Δήμου, η οποία να είναι τα άτομα που είναι σήμερα, που δεν αμείβονται και ο Δήμος θα έχει σημαντικά οφέλη και οικονομικά από τη λειτουργία αυτή. Θα πρέπει στην ανακύκλωση και στα σκουπίδια να δώσουμε μία βάση γιατί την ανακύκλωση είναι αλήθεια ότι την τελευταία διετία την έχουμε αφήσει, ούτε καν δεν κάναμε μία ευαισθητοποίηση στον κόσμο ώστε να μειώσουμε και τον όγκο απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ, αλλά και το κόστος των δρομολογίων και των απορριμματοφόρων και των εργατών κτλ. Το προσωπικό που έχουμε θα πρέπει να γίνεται μια διαχείριση ορθολογική, πιο καλή, πχ υπάρχουνε διάφοροι υπάλληλοι που δεν υπηρετούν στις οργανικές θέσεις που είναι -δε θα μπω σε ονόματα- αλλά θα πρέπει ο καθένας να χρησιμοποιείται για το σκοπό που τον έχει πάρει ο Δήμος και όχι να έχει προσληφθεί σαν εργάτης και να δουλεύει κάπου αλλού. Δε λέω τίποτε άλλο. Υπάρχουνε πάρα πολλές πιστώσεις στο όριο της απευθείας ανάθεσης, αρκετές, υπερβολικές θα έλεγα και δεν ξέρω αν αυτό… Αυτό έχει τα θετικά και τα αρνητικά, τα θετικά είναι ότι δουλεύουνε οι εργολάβοι της περιοχής μας και μπορούμε στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες αυτές να δίνουμε μια βοήθεια στους ντόπιους ανθρώπους και εργάτες και εργολάβους, το άλλο όμως είναι θέμα αν είμαστε σύννομοι και αν η διαφάνεια εξυπηρετείται και οι πολλές απευθείας αναθέσεις γενικά θα πρέπει να βρεθεί μια τέτοιο στην πρώτη αναμόρφωση που θα κάνουμε να αποφευχθούν, γιατί όλα αυτά τα 24.600 για χίλιους λόγους, όπως είναι από δεντροστοιχίες μέχρι φρεάτια κτλ, να τα κόψουμε. Ενδεικτικά δηλαδή να πω ότι μηχανογραφικές υπηρεσίες έχουνε βάλει έξι πιστώσεις από 24.000, θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαγωνισμούς κτλ. νομίζω θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αλλιώς, δεν ξέρω σε έναν έλεγχο τι θα πάθουμε. Στην Εστία έχουμε ένα θέμα διότι όλες οι δαπάνες της Εστίας είναι με απευθείας ανάθεση και η φύλαξη και η σίτιση. Δεν ξέρω. Και όλα αυτά τα 24.000 για μικρόφωνα, φωτοαντιγραφικά, συντηρήσεις, συντήρηση δεξαμενών, κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών και παραλιών και αρχαιολογικών χώρων και όλα αυτά, αυλάκια, υπόνομοι. Τέλος πάντων, αυτά όλα πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχουνε ή θα ‘πρεπε να είναι πολύ λιγότερα απ’ ότι είναι σήμερα. Βλέπω ότι έχουμε βάλει ΣΑΤΑ για επεκτάσεις σε κολώνες, γεγονός που δε θα πρέπει, να δώσουμε τώρα, τη λιγοστή ΣΑΤΑ που έχουμε να τη δίνουμε για κολώνες και για επεκτάσεις. Ούτως ή άλλως η ΣΑΤΑ που έχουμε έχει ‘ρθει ελάχιστη. Ας δώσουμε να καλύψουμε καμιά μικρή ανάγκη, τώρα για κολώνες και για επεκτάσεις. Οι καταμέτρηση υδρομετρητών, τα είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι θα ‘πρεπε να ανατεθεί στους υδραυλικούς μας. Εδώ έχω να πω και μία, και οι υδραυλικοί αλλά και οι οδηγοί μας, αν τους ρωτήσετε έχουνε την εντύπωση ότι κάπως αλλιώς πρέπει να γίνει η διαχείρισή τους, δηλαδή ενώ έχουμε και προσωπικό ικανό και πολύ, όλα αυτά τα χωματουργικά έργα που δίνουμε στους ΧΑΔΑ και αγροτική οδοποιία κτλ, μπορούνε τα μηχανήματά μας με μία καλή οργάνωση και με έναν άνθρωπο από πάνω να δώσουνε πιο καλό αποτέλεσμα και με κίνητρα βέβαια στους εργαζόμενους κατά το μέτρο του δυνατού. Αυτά όσον αφορά τις δαπάνες. Αυτές οι πιστώσεις που βλέπω, Υπηρεσίες Συμβούλων για το ΕΣΠΑ, είναι τέσσερις πιστώσεις για Υπηρεσίες Συμβούλων για το ΕΣΠΑ με απευθείας ανάθεση. Είναι οι μελέτες, που το κόστος των μελετών βέβαια είναι ένα θέμα, είναι και οι Υπηρεσίες των Συμβούλων με απευθείας ανάθεση, είναι τα τέσσερα 24άρια. Αυτό. Στις Σχολικές Επιτροπές δεν έχουμε δώσει το σύνολο των χρημάτων που έπρεπε να δώσουμε, αντιθέτως στο Νομικό δώσαμε το σύνολο.  Θα πω το εξής: στο Βιολογικό Καθαρισμό που έχουμε εμείς κάτω θα πρέπει να βάλουμε μια μελετούλα για εκσυγχρονισμό και τώρα που το ΕΣΠΑ είναι ανοιχτό να πάρουμε το υπόλοιπο του Βιολογικού και να το δώσουμε στην περιοχή των Νομίων για άρδευση. Είχαμε κάνει τότε τις ενέργειες, πιστεύω ότι αν κάνουμε μια μελετούλα με κανα 5.000 ευρώ θα μπορέσουμε να πάρουμε λεφτά από το ΕΣΠΑ που είναι ανοιχτό και να πάμε το υγρό υπόλοιπο του Βιολογικού προς την περιοχή από εκεί για να κάνουμε την άρδευση. Για όλους αυτούς τους λόγους που είπα, εμείς δεν ψηφίζουμε την κατάρτισή του και πιστεύω να γίνουνε δεκτές οι προτάσεις μας και στην πρώτη αναμόρφωση αλλά και σήμερα.
κ. Μέντης: Λίγα πραγματάκια να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιάννη, για σιγά- σιγά, είπες προηγούμενα ότι γύρω στα 26.000.000 είναι τα χρήματα και προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθεί ο Δήμος, από ποια προγράμματα είναι αυτά τα 26.000.000 και τι άλλα είναι, τι πρέπει να κάνει; Η μία ερώτηση. Μετά, όταν, αν κατάλαβα, στην πορεία μπορεί να το διευκρίνισες, ότι αναρτάς το σχέδιο του Προϋπολογισμού στον κόμβο του Υπουργείου, δε μπορεί να το δει κάποιος άλλος; Αυτό είπες προηγουμένως, ότι όταν αναρτάς το σχέδιο του Προϋπολογισμού που το αναρτάς και να το βλέπουνε στον κόμβο του Υπουργείου, δεν το αναρτάς κάπου αλλού;
κ. Ανούσης: Υπάρχει ηλεκτρονικά ένας κόμβος του Υπουργείου Εσωτερικών, εκεί με μια διαδικασία αναρτάται ο Προϋπολογισμός, όχι σε αυτή τη μορφή. Στη μορφή που έχει περιγραφεί μέσα στον κόμβο. Από εκεί αυτοί, αντλεί και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά κατά βάση το Παρατηρητήριο και από εκεί και πέρα αντλεί και η Περιφέρεια πια. Δηλαδή τώρα μας βλέπει και η Περιφέρεια. Και τώρα μιας και το συζητάμε αυτό, οι αναμορφώσεις του 2014 θα συνοδεύονται από ένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το οποίο θα συνοδεύεται όλος ο Προϋπολογισμός σε κάθε αναμόρφωση. Αυτό το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι σε μια ορισμένη μορφή, θα προσαρτάται και θα στέλνεται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Διοίκηση και θα βλέπει ανά πάσα στιγμή τον προϋπολογισμό, δηλαδή είναι ένα χονδρικό, όλοι οι ΚΑ του προϋπολογισμού με συν- πλην και το καινούργιο αποτέλεσμα. Εκεί βλέπει τον Προϋπολογισμό όπως τον βλέπεις εδώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που το περιγράφεις εσύ σε χαρτί θα έχει χαρτί αλλά φερ’ ειπείν εγώ λέω στην Περιφερειακή Διοίκηση ότι έχω υπόλοιπο από μελέτες του Δήμου 500.000 αυτή τη στιγμή, αυτό δεν το ελέγχει αυτή με πραγματικότητα, πείθεται σε μένα η Περιφερειακή Διοίκηση σ’ αυτή τη φάση του ’13. Το ’14 δε θα πείθεται σε μένα, θα ζητάει τον Απολογισμό τον ίδιο σε κάθε αναμόρφωση. Είναι ευρωπαϊκά προγράμματα αυτά.
κ. Μέντης: Έτσι όπως είναι φτιαγμένος ο Προϋπολογισμός, όπως τον δίνει η Διοίκηση τώρα και εσύ τώρα που είσαι Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας, η αναπτυξιακή του κατεύθυνση έτσι όπως είναι πώς πηγαίνει; Μια πληροφορία δώσε μας. Εδώ Ηρακλή απ’ ότι φαίνεται τα δυο πόδια μπαίνουν σε ένα παπούτσι απ’ ότι καταλαβαίνω εγώ και από κει και πέρα τώρα εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή και σίγουρα θέλει προσπάθεια μεγαλύτερη και δεν ξέρω αν κάνω κανένα λάθος, αλλά πιθανώς να διαβλέπω ότι αν κάπου δεν πάει καλά επιφορτίζει πολλές ευθύνες οι υπάλληλοι των οικονομικών τμημάτων. Μπορεί να κάνω και κανα λάθος αλλά κάπως έτσι. Πιθανώς και οι Σύμβουλοι, δεν το έχω διερευνήσει, δεν το έχω εξακριβώσει αυτό αλλά κάπως έτσι καταλαβαίνω μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα τώρα, εγώ θέλω να κάνω μία γενική παρατήρηση και επειδή είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και τα πράγματα- προς όλο το σώμα η γενική παρατήρηση- ότι καλό θα είναι όπου βρισκόμαστε και όταν παλεύουμε και στην Οικονομική, σε άλλες Επιτροπές και αφού είμαστε μαζί και αφού τα βλέπουμε και αφού τα ψηφίζουμε, εντάξει υπάρχει το θέμα ότι έχει διαφορετική προσέγγιση συνήθως ή άποψη η μειοψηφία με την πλειοψηφία, εγώ όμως δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου σα μειοψηφία σήμερα στο Δ.Σ, ξεκαθάρισα τη θέση μου πού βλέπω ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες μειώσεις, είπα κάποια πράγματα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι εγώ θα δημιουργήσω πρόβλημα στο συνολικό Προϋπολογισμό. Ειλικρινά είμαι λίγο απροετοίμαστος με τη συνολική ιστορία έτσι όπως είναι, είναι νωρίς το πράγμα που ξεκινάει, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλύτερα από την αρχή του χρόνου γιατί θα υπάρχουν στοιχεία περισσότερα, βλέπω κάποια πράγματα και κάποια μεγέθη, δεν αξίζει τον κόπο όμως ανά ΚΑ να κάτσω εγώ να σχολιάσω κάποια στοιχεία εδώ πέρα, έξι- επτά περιπτώσεις που έχω δει, δεν είναι εκεί το ζήτημα, αυτά πιθανώς να έχουν μπει και υποθέτω ότι έχουν μπει για να κλείσουν και τα αθροιστικά μεγέθη, δε μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι μια προσπάθεια που κάνει όλο το κομμάτι των υπαλλήλων και εκτιμώ και τους τιμώ για τη δουλειά που κάνουν, γι’ αυτή την ιστορία εδώ πέρα. Επομένως το μόνο πράγμα που εγώ, επειδή τοποθετήθηκα προηγούμενα σε σχέση με τα τέλη ύδρευσης- αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού που εξήγησα ποια ήταν η άποψή μου και ειλικρινά θα κάνω προσπάθεια, ίσως χρειαστεί να δούμε πως θα γίνει στην πορεία του τριμήνου αυτού με την αρχή του έτους, να εξηγήσω γιατί τα είπα αυτά τα πράγματα, να έρθω μια μέρα και στην Οικονομική να τα πω αυτά, για να εξηγήσω εν τοις πράγμασι πως μπορούν να γίνουν αυτές οι αποζημιώσεις ούτως ώστε ανάλογα να δείτε εάν περισσέψουν χρήματα τι μπορεί να συμβεί. Επομένως τα τμήματα τα οποία εγώ σήμερα από τον Προϋπολογισμό δεν ψηφίζω είναι με βάση αυτά τα δύο κομμάτια από τα Έσοδα τα οποία εσείς δηλώνεται στην Οικονομική με τα τέλη ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, ακριβώς επειδή τοποθετήθηκα προηγούμενα. Κατά τα άλλα δεν έχω αντίρρηση.
κ. Δημητρόπουλος: Η εικόνα που δίνεται σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κατάσταση είναι σα να προσπαθούμε να διαχειριστούμε τη μιζέρια που μας επιβάλλει η κεντρική διοίκηση. Προσπαθούμε να μειώσουμε επειδή μας κόβουν την επιχορήγηση η κεντρική διοίκηση. Θεωρώ, και απ’ την άλλη μεριά βέβαια πιέζουν να μειώσουνε και να διευκολύνουμε τους στόχους της κεντρικής διοίκησης που είναι συγκεκριμένοι και γνωστοί και κάθε χρόνο αυτό θα συνεχίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλα να πω το εξής: ότι η κατάσταση θα στριμώχνεται άγρια και στους Δήμους και στη δυνατότητα των Δήμων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Τώρα πιθανά να βλέπουμε κάποιες περιπτώσεις, να μειωθούνε μερικά έξοδα χωρίς σοβαρό αντίκρισμα στη λειτουργία του Δήμου. Αλλά αυτό κάπου θα σταματήσει και θα αρχίσουν πιο άγριες καταστάσεις. Ακούστηκε κάτι σχετικό για τις δαπάνες των απορριμματοφόρων, εδώ μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω, δεν είναι τώρα, με την ευκαιρία το λέω, σε άλλη συνεδρίαση ο κ. Δήμαρχος μπορεί να μας ενημερώσει, τη σύμβαση που υπέγραψε η Περιφέρεια με την ΤΕΡΝΑ. Εδώ και απ’ ότι ακούω  ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ο Τατούλης αρνείται να ενημερώσει τους Δημάρχους γι’ αυτή τη σύμβαση, η σύμβαση προβλέπει για να εφαρμοστεί υπερδιπλασιασμό του κόστους που θα πληρώνει ο Δήμος για να πάει τα σκουπίδια στο εργοστάσιο που θα κάνει η ΤΕΡΝΑ όπως προβλέπεται στη Σκάλα. Θα ρίξει έξω πάλι όλο τον Προϋπολογισμό, όλη την κατάσταση, θα φτάσει σε ένα σημείο που δε θα ελέγχεται κατά τη γνώμη μου η κατάσταση. Και επειδή ακριβώς πάντα όπως ξέρετε η θέση μας είναι αρνητική σ’ αυτή τη μεταχείριση απ’ την κεντρική διοίκηση του λαού μέσω της τοπικής διοίκησης εμείς πάντα είμαστε αρνητικοί συνολικά απέναντι στον Προϋπολογισμό. Αυτά ήθελα να πω.
Αντιδήμαρχος κα Πριφτάκη: Εγώ το μόνο που θα ήθελα να τονίσω, μια που είχα πάρει και το θέμα της Στοχοθεσίας πριν, ο κ. Ανούσης ήτανε πολύ επεξηγηματικός, θα ‘θελα μόνο έτσι να ακουστεί πλέον αφού ακουστήκανε οι άλλες απόψεις ότι είναι παράνομος γιατί η οικονομική κτλ, κτλ, μάλλον καταγγέλθηκε γι’ αυτό, θα ‘θελα να τονίσω ότι είναι ένας ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος  προϋπολογισμός και είναι απ’ αυτά τα θέματα που εξετάζει και θα εξεταστούν απ’ το Παρατηρητήριο. Το ότι ο προϋπολογισμός μας καταρτίστηκε και είχαμε τη γνώμη του Παρατηρητηρίου όταν αυτός φτιαχνόταν σα σχέδιο, αποδεικνύει ότι στη βάση δεδομένων, στον κόμβο δηλαδή που παρακολουθούνται τα απολογιστικά στοιχεία που περνάει ο Δήμος είναι αυτά που δεν επιδέχονται ίσως παρατήρηση ή διορθώσεις και γι’ αυτό και το Παρατηρητήριο δεν είχε τίποτα άλλο να μας τονίσει παρά να προσέξουμε συγκεκριμένες ομάδες Εσόδων. Έτσι λοιπόν σε ένα ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, όπως είναι ο δικός μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονιστεί, που έχει ενσωματώσει όλα τα Απολογιστικά στοιχεία του ’13 και του ’12 όπως του επιτάσσει ο Νόμος και στις ομάδες που έχει εγγράψει δεν υπερβάλει άρα είναι πραγματικά νούμερα και ρεαλιστικά, νομίζω ότι αυτό είχα την υποχρέωση να το τονίσω και να πούμε ότι και η Οικονομική Επιτροπή και η Εκτελεστική και η Επιτροπή Διαβούλευσης όπως όλα γίνανε σύμφωνα με τη Νομοθεσία, έχουνε πραγματοποιήσει μια πολύ καλή και ρεαλιστική και ισοσκελισμένη εργασία, που είναι ο προϋπολογισμός μας και νομίζω ότι το Γενάρη θα εμφανιστούν τα αποτελέσματά του σε πολύ καλύτερο χρόνο και τόπο. Σας ευχαριστώ.
κ. Δήμαρχος: Έτσι και εγώ πολύ σύντομα κάποια πράγματα ήθελα να πω. Κατ’ αρχήν θέλω να –τα ‘παμε και πριν, να μη λέμε τα ίδια- είναι ένας Προϋπολογισμός στον οποίο δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή να ‘ναι μαζεμένος, να ‘ναι ένας τσιγγούνικος Προϋπολογισμός για τη φετινή χρονιά, διότι όπως σας είπα και όπως ορθά παρατήρησε ο κ. Δημητρόπουλος, φαίνονται ότι τα επόμενα έτη θα ‘ναι χειρότερα. Και γιατί πιθανότατα να κοπούν και οι πυλώνες οι οποίοι είπε ο κ. Ανούσης, να μειωθούνε μάλλον, αλλά και γιατί ο κόσμος, είναι προφανές, ότι δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να πληρώνει αυτά που πρέπει. Εδώ θα πάω σ’ αυτό που είπε ο κ. Μέντης και ο κ.  Χριστάκος, και έχει απόλυτα δίκιο και το έχουμε όμως και άλλες φορές, ότι εάν εμείς δεν εισπράξουμε και τους καθυστερηματικούς αλλά και τα ανταποδοτικά είναι σίγουρο ότι ο Δήμος θα πέσει έξω. Και το δικό μας χρέος πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι ο Δήμος αυτός να μην πέσει έξω, είναι ο Δήμος αυτός να συνεχίσει να ‘χει την εγγύτητα και την επικουρικότητα που έχει και παράλληλα να παρέχει τις υπηρεσίες στους δημότες. Το λέμε αλλά θα το ξαναπώ ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή –κάκιστα βέβαια- έχει φτάσει να είναι το μόνο κομμάτι –και εννοώ κάκιστα ως προς το μόνο- το μόνο τμήμα της δημόσιας διοίκηση το οποίο ακόμα παρέχει καλές υπηρεσίες στους δημότες του και στους πολίτες. Και είναι το τελευταίο προπύργιο και καλό θα ‘ναι να το καταλάβει αυτό η εξουσία πάνω από εμάς, διότι αν οι Δήμοι δε λειτουργήσουν είναι σίγουρο ότι η μήνις του κόσμου θα στραφεί προς αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτεί και απ’ αυτούς αλλά κυρίως από εμάς που έχουμε ψηφιστεί η λειτουργικότητα του Δήμου, έχουμε χρέος αυτή τη στιγμή ιστορικό, όσο και αν αυτή τη στιγμή δε φαίνεται, αυτό που σας λέω μπορεί να φανεί σε δύο χρόνια. Γι’ αυτό λοιπόν ο Προϋπολογισμός ο φετινός ήταν ιδιαίτερα μαζεμένος και είναι ιδιαίτερα μαζεμένος, όχι μόνο για να πετύχει αυτά που είπε ο Γιάννης ο Ανούσης στο Παρατηρητήριο, το οποίο σε κάποιο τρόπο όπως είπε θα μπορούσες να το ξεγελάσεις και να κάνεις έναν προεκλογικό Προϋπολογισμό, να τους έχεις όλους ευχαριστημένους και όταν θα έρθει η ώρα της πληρωμής ο Δήμος να μη στέκει καλά. Είπαμε ότι αυτό δεν είναι μέσα στις αρχές της παράταξής μου, τις δικές μου αλλά και είμαι και σίγουρος ότι και της αντιπολίτευσης ότι συμφωνούνε σ’ αυτό. Ένα κομμάτι το οποίο ετέθη σωστά από το Γιώργο το Μέντη είναι ποια είναι η αναπτυξιακή του διάσταση. Είναι σίγουρο ότι μ’ αυτές τις συνθήκες, με τους πόρους που παίρνεις, αναπτυξιακή διάσταση δε μπορεί να ‘χεις. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάναμε και το κάναμε όπως σας είπα και πριν με πολύ μεγάλη επιτυχία, παίρνοντας μελέτες από τους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν αλλά και εκπονώντας πολλές δικές μας μελέτες  και σχεδόν το σύνολο αυτών που έχουμε εκπονήσει προχωρούμε, εντάχθηκαν σε έργα του ΕΣΠΑ. Τα 26.000.000 ευρώ που είπε ο κ. Ανούσης είναι περίπου το μισό ποσό, μπορεί και λιγότερο απ’ αυτά που εκτελεί ο Δήμος διότι είναι αυτά τα οποία έχουν εγγραφεί στο δικό μας Προϋπολογισμό μετά τη διαχειριστική επάρκεια που πήραμε και τα εκτελούμε εμείς, γι’ αυτό φαίνονται μόνο αυτά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσό, ίσως και μεγαλύτερο απ’ αυτό για έργα που εκτελούνται στο Δήμο και θα εκτελεστούν στο Δήμο, τα οποία θα τα εκτελέσει η Περιφέρεια ή ο Δήμος Σπάρτης επειδή όταν κατατέθηκαν αυτά δεν είχαμε εμείς διαχειριστική επάρκεια. Άρα το ποσό που υπάρχει και εκτελείται από το ΕΣΠΑ για υποδομές μέσα στο Δήμο Μονεμβασιάς με πολύ πρόχειρους προϋπολογισμούς πρέπει να περνάει τα 50.000.000. Απ’ αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχει μια αναπτυξιακή διάσταση σε τι; Ότι κάποιες απ’ τις υποδομές του Δήμου, τα προβλήματα των υποδομών θα λυθούν και αυτό ίσως και θα πρέπει, μάλλον θα πρέπει να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για τα επόμενα χρόνια, όταν ίσως καλυτερέψουν τα πράγματα, για να μπορέσει να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση ο Δήμος και ένα διαφορετικό πρόσωπο. Και βέβαια θα βοηθήσει τους δημότες, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους κτλ ξεκινώντας απ’ αυτό και λύνοντάς τους πράγματα τα οποία αφορούν στις υποδομές να έχουνε καλύτερα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις σ’ αυτά που σχεδιάζουν στο μέλλον. Απ’ αυτή λοιπόν την άποψη υπάρχει η αναπτυξιακή διάσταση. Τώρα αν με ρωτήσετε σε άλλα επίπεδα, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή για το Δήμο να κάνει μία άλλη πολιτική, ίσως μετά από κάποια χρόνια να είναι πιο εύκολο και να μπορέσει να στραφεί και σε κάποια άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι το βασικότερο όλων, γιατί πολύ- πολύ απλά ούτε βιολογικοί καθαρισμοί θα γινόντουσαν ποτέ εάν δεν επιδοτούνταν και εάν δε μπορούσαμε να τα πάρουμε αυτά τα έργα από την Ε.Ε, ούτε αλλαγές δικτύων θα γινόντουσαν, ούτε οδοποιίες όπως ευελπιστούμε, μια που το ανέφερε ο Γιώργος ο Μέντης, σχολεία, στο επόμενο διάστημα να ενταχθεί ο δρόμος που θα παρακάμπτει την Καστανιά. Οπότε αυτομάτως θα λυθεί ένα πρόβλημα μεταφοράς του κόσμου με λεωφορεία, θα αυξηθεί κατά πολύ η επισκεψιμότητα στο Σπήλαιο. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια έργα που μπορώ να παραθέσω και απ’ αυτή την άποψη έχει και κατάφερε ο Δήμος μέσα στην τριετία να δώσει μία αναπτυξιακή διάσταση την οποία φαινόταν πολύ δύσκολο να την έχει απ’ την αρχή. Εάν δεν υπήρχε αυτό, φοβάμαι ότι θα ‘μασταν απλή διαχειριστές των πραγμάτων και της εξουσίας. Αυτό και το επόμενο πρόγραμμα εμένα τουλάχιστον μου δίνει μια ελπίδα και είναι μια πρόκληση για να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να τα σχεδιάζουμε από τώρα για να ‘μαστε έτοιμοι την επόμενη χρονιά. Ή όποιοι άλλοι θα είναι από μας εάν δεν είμαστε εμείς σα Συμβούλιο. Αυτά με το θέμα της αναπτυξιακής διάστασης το οποίο ήταν πολύ σωστό. Τώρα για το θέμα του προσωπικού, μπορείτε να βρείτε κάποια πράγματα, αν έχετε διαφορετική άποψη θεωρώ ότι γίνεται μια τέτοια διαχείριση των προσώπων που είναι ικανοποιητική και καλή, ίσως κάποια πράγματα να κάνω και λάθη, δεν είμαι αλάνθαστος. Προσπαθώ όμως με τους υπαλλήλους να τους παίρνω αυτά τα οποία έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να δώσουν. Από την άποψη λοιπόν αυτή γίνεται η διαχείριση του προσωπικού. Και όπως είπα μπορεί να υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία μου διαφεύγουν αλλά αυτό είναι το κριτήριο τουλάχιστον το δικό μου. Θα πάω λίγο σ’ αυτά που είπε ο κ. Δημητρόπουλος, όπως είπαμε πριν είναι σίγουρο ότι θα ‘ναι μειώσεις, από την άλλη μεριά όπως καταλαβαίνετε πολύ απλά, δε μπορούμε να λειτουργούμε εμείς ανεξάρτητα και να ‘μαστε αιθεροβάμονες μέσα σε ένα τοπίο το οποίο συνεχώς επιδεινούται. Άρα πρέπει  και να προσαρμοστούμε σ’ αυτή την κατάσταση και οι δράσεις οι δικές μας να είναι για να μπορέσουμε τουλάχιστον να κάνουμε κάποια πράγματα και όχι να έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Αυτά που έχει πει ο κ. Χριστάκος, πολλά απ’ αυτά τα ‘χουμε κουβεντιάσει, εκτιμώ ιδιαίτερα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και ασχολείται με το Δήμο άρα οι συζητήσεις που κάνουμε, πολλές φορές συμφωνούμε, πολλές φορές διαφωνούμε, δε θέλω τώρα να κάτσω να σου κάνω εκτενή ανάλυση, τα περισσότερα απ’ αυτά τα ξέρεις. Θα σου πω μόνο ότι με τα μηχανήματα, όπως ξέρεις πολύ καλά, όταν έρθει εκείνος ο καιρός δε φτάνουν αυτά για να κάνουν, άρα σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δράσουμε πολύ γρήγορα, οπότε είναι λογικό να δώσουμε κάποια πράγματα. Περιθώρια βελτίωσης σίγουρα υπάρχουν σε όλα. Για το θέμα της αποθήκης που έχεις θέσει πολλές φορές, κάναμε μία κουβέντα, υπάρχει θέμα προσώπων, υπάρχει θέμα χώρων και βλέποντάς τα αυτά μαζί με τις μετακινήσεις, υπάρχει ακόμα ένας προβληματισμό. Το συζητάμε, το συζήτησα πάντως με τα παιδιά πάνω, στην αρχή ήτανε πιο θετικοί, μετά που κάτσαμε και το βάλαμε κάτω είδαμε ότι έχει αρκετά προβλήματα. Δε θα επεκταθώ πολύ, μόνο μία παρατήρηση γιατί είναι κάτι που το ‘χουμε κουβεντιάσει για το Βιολογικό Καθαρισμό, πράγματι μπορεί να μπει μία μελέτη τέτοια. Βέβαια αυτή η μελέτη όπως καταλαβαίνεις θα έχει ένα κόστος αρκετά μεγάλο γιατί θα πρέπει να αλλάξεις την επεξεργασία, να πας πια σε τριτοβάθμια, όχι το θέμα της μελέτης, το τι θα ζητήσει μετά και έχω την εντύπωση ότι σ’ αυτό δεν υπάρχει ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να το δούμε όμως, μια τέτοια μελέτη μπορούμε να την κάνουμε, δεν είναι άσχημο, είναι σωστό, πρέπει να γίνει γιατί το νερό το χρειάζεται ο κόσμος εκεί πέρα και σίγουρα θα βελτιωθεί και ο Βιολογικός Καθαρισμός. Αυτά εν τάχη, δε θέλω τώρα να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι από την άποψή μου κάλυψα και αρκετά απ’ αυτά, δεν είναι εύκολη κατάσταση, δύσκολος Προϋπολογισμός, δύσκολη εποχή, όπως σας είπα οφείλουμε να αντέξουμε. Αυτό είναι το χρέος που έχουμε επιφορτιστεί, αυτό είναι το βασικότερο όλων. Μια μικρή αναφορά, δηλαδή, στέκομαι σε αυτά που είπε και ο κ. Χριστάκος και ο κ. Μέντης και στέκομαι ιδιαίτερα, διότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά σε πολύ σύντομο χρόνο και πρέπει και απ’ τη μεριά μου να απονείμω τα εύσημα σ’ αυτούς που την κάνανε, στους υπαλλήλους κυρίως και στους Αντιδημάρχους κτλ που ‘δωσαν τα στοιχεία. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι άδικο να πεις ότι καταψηφίζω κάτι, εφόσον έχεις κάποιες επιμέρους διαφωνίες μικρές ή ενόσω αν και βλέπεις ότι δεν έχεις πολύ διαφορετικές επιλογές. Εγώ θα ‘θελα αυτοί που μείναμε εδώ πέρα να κάνουνε μια υπέρβαση και να ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός, ας έχουνε και τις μικρές αυτές, γιατί βλέπουν ότι και δουλειά έχει γίνει και τα πράγματα αρκετά καλά, τουλάχιστον όπως τα βλέπω και απ’ την πείρα που έχω έχουν τοποθετηθεί.
κ. Κρυπωτός: Πρώτα να ευχαριστήσουμε την Οικονομική Υπηρεσία, τον κ. Ανούση ο οποίος πραγματικά δούλεψε «σκυλίσια», θα τα πω έτσι απλά για να καταφέρει αυτό που κατάφερε σε σημερινές συνθήκες που πραγματικά είναι δύσκολες. Και δεν είναι δύσκολες για το Δήμο Μονεμβασίας, είναι δύσκολες για όλη την Ελλάδα. Κράτησα μια λέξη, το Παρατηρητήριο, ποιος την εφηύρε και έγινε, τη λέξη Παρατηρητήριο, είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν την κεντρική διοίκηση και εκπέμπουν ηλεκτρόνια προς όλους τους Δήμους γιατί θέλουνε να δημιουργήσουν κάποιο θέμα, θέλουν να απαλλαγούν μάλλον, η κεντρική διοίκηση και θέλει να φορτώσει όλα τα βάρη στους Δήμους. Και γι’ αυτό σας είπε προηγουμένως και ο κ. Μέντης ότι θα έχετε κάποια ευθύνη εσείς οι Οικονομικοί αλλά και οι Σύμβουλοι, οι οποίοι τώρα καλούνται, εδώ εμείς εκτός του Δημάρχου που είναι απέξω, εμείς να ψηφίσουμε και αν προβληματιστούμε αργότερα, θα ‘χουμε πρόβλημα σημαντικό. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε το μυαλό μας να το στύψουμε να δουλέψει, να πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση όπως λέει ο φίλος μας ο Δήμαρχος ή να μην τη κάνουμε, προκειμένου να μας περιμένουνε και οι φυλακές γεμίζουνε τώρα, βλέπω από πολύ κόσμο και δε χωράνε κι αυτές. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση γενικότερη, έκανα μόνος μου τον Προϋπολογισμό, μόνος μου, διάβασα, εγώ όπως ξέρετε γιατρός είμαι, δεν έχω καμία σχέση με τα οικονομικά, όμως προσπαθώ λόγω εμπειρίας, λέει Έσοδα και Έξοδα, κάθισα και τα ανέλυσα και λέω τώρα με το χέρι στην καρδιά κ. Ανούση και κ. Δήμαρχε, λέτε Έσοδα 44.000.000 πλούσια, Έξοδα 44.000.000 πλούσια. Από πού θα εισπραχθούν όλα αυτά τα Έσοδα; Ξέρουμε ότι δεν εισπράττονται κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε το ξέρουμε αυτό, μην μου πείτε τώρα ναι γιατί θα πρέπει να μου δώσετε χρόνο 50 ώρες να τα εξηγήσω. Δεν εισπράττονται αυτά τα Έσοδα. Ούτε και τα Έξοδα θα ολοκληρωθούν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα που λέμε, άρα είμαστε σε πάλι περίσκεψη αν θα πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Δέχομαι τις απόψεις του Δημάρχου  ο οποίος πολύ σωστά λέει, τι είπε; Είναι τσιγγούνικος, το άκουσα αυτό, ο προϋπολογισμός είναι τσιγγούνικος, τον συμμάζεψε όσο μπορούσε και αυτό θα πρέπει να κάνει κάθε Δήμαρχος, κάθε Περιφερειάρχης, κάθε Πρωθυπουργός. Είπε και κάτι άλλο, αναπτυξιακή και μου προσθέτει τη λέξη ο Δήμαρχος διάθεση, τι τη βάζει τη λέξη διάθεση, αναπτυξιακά… Διάσταση; Τότε συγγνώμη εγώ το ‘γραψα λάθος και πήγα να το διορθώσω. Να κάνουμε και θα πρέπει να αντέξουμε, να αντέξουμε, καλά να αντέξουμε αλλά όταν τα προβλήματα είναι τόσο σοβαρά όπως τα ‘χουμε σήμερα, όχι εμείς, όλοι οι Έλληνες πολίτες και αυτή την κατάντια που μας έφεραν κάποιοι, μη με αφήνετε και λέω πολιτικά και πρέπει να μπούνε φυλακή όλοι αυτοί, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι της σημερινής. Λέω εμείς να αντέξουμε, πώς θα αντέξει ο Έλληνας πολίτης, πόσο θα τον αρμέξουμε, πώς θα του πάρουν; Τι άλλο; Να γίνει τώρα η υπέρβαση Δήμαρχε, ναι να γίνει η υπέρβαση, η υπέρβαση όμως αυτή θα πρέπει να ‘χει έναν στόχο, ότι θα είμαστε με τη βοήθεια πάντοτε του Θεού, ότι πραγματικά όλη η Οικονομική Υπηρεσία, εσείς η Διοίκηση και όλο το Δ.Σ να αντέξει να τα βγάλει πέρα, διότι πολύ φοβάμαι τα βάρη της κεντρικής διοίκησης έρχονται στην Περιφέρεια, κύριοι συνάδελφοι καταλάβετε το εσείς οι νεώτεροι που θα πάτε καμιά 50ρια χρόνια πίσω, γιατί εμείς είμαστε στην αποστρατεία, και θα δείτε τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει ο Δήμος. Άρα απαλλάσσεται η Κεντρική Διοίκηση, τα φορτώνει στο Δήμο, στο Δήμαρχο, τον εκάστοτε Δήμαρχο και το αποτέλεσμα θα είναι να αρχίσει να φορολογεί και πώς θα φορολογεί και εκεί θα αρχίσουνε τα μεγάλα προβλήματα των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα να ψηφίσω πράγματι όλη αυτή την προσπάθεια, είμαι πολύ σκεπτικός Δήμαρχε διότι- βέβαια δε μιλάμε για ανελαστικές δαπάνες, αυτά δεν τα συζητάμε, δεν είναι μέσα στη διαδικασία της έγκρισης- θα το κάνω με λίγο δύσκολη την προσπάθεια να το ψηφίσω για τελευταία φορά, γιατί πιστεύω ότι από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε ένα εξάμηνο σε νέες δημοτικές εκλογές, έχουμε άλλον να τραβιέται αργότερα, μπορεί να είσαστε εσείς ο ίδιος και θα τραβηχτείτε κι άλλο ακόμα άλλη μια πενταετία, ε τότε πια στην πενταετία πιθανών να τα ‘χετε καταφέρει. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι μας πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, εγώ προσωπικά θα την κάνω την υπέρβαση, θα κάνω και το σταυρό μου συγχρόνως, θα πάω εκεί στον παπά-Γεράσιμο να με ευλογήσει, να μπω μέσα και να πω έκανα μια υπέρβαση για το Δήμο. Και αν χρειαστεί κ. Ανούση και εσείς και εμείς οι Σύμβουλοι να συρθούμε κάπου κάποτε, θα ‘ναι τυχεροί εκείνοι που δε θα ψηφίσουνε, εκείνοι θα ‘ναι απέξω εμείς κ. Ανούση και κ. Μέντη θα ‘χουμε πρόβλημα. Εγώ λοιπόν θα την κάνω την υπέρβαση και ευχαριστώ.
κ. Δουμάνης: Εγώ επειδή θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισμός σε τίποτα δεν ωφελεί την ιδιαίτερη πατρίδα μου τα Βάτικα τον καταψηφίζω εκτός τις δαπάνες που έχουν σχέση με τις αμοιβές προσωπικού. Ευχαριστώ.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω αναφερθέντα και είδε:
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- την παρ. 3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες
- την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την ΚΥΑ 30842/31-07-2013 (ΦΕΚ1896/01-08-2013 τεύχος Β’)
- Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 287/2013 Α.Δ.Σ.  
- Την υπ’ αριθ. 4/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 306/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Το σχέδιο του ΟΠΔ όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 334/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
     Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2014, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά έχει ως εξής:

    Ε Σ Ο Δ Α  
Τακτικά       7.038.036,55

Έκτακτα      27.712.193,02

Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται πρώτη φορά
   660.000,00
Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ
   990.100,00
Υπέρ Δημοσίου και τρίτων
1.972.928,33
Χρηματικό υπόλοιπο
6.000.000,00
                Σύνολο εσόδων        44.373.257,90

Ε Ξ Ο Δ Α

Έξοδα                 44.073.257,90

Αποθεματικό           300.000,00

                Σύνολο εξόδων   44.373.257,90Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθούν στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο.
Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

       Μειοψηφούντων των κ.κ.:
·         Νικολινάκου και Δημητρόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. 
·         Χριστάκου, ο οποίος ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες.
·         Δουμάνη, ο οποίος ψηφίζει μόνο τις δαπάνες προσωπικού.
·         Μέντη, ο οποίος δεν ψηφίζει τα έσοδα από καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση κ.λ.π.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  316/2013.
    
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας         Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας


Παπαδάκη Ευγενία
Χριστάκος Σταύρος
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη Παναγιώτα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Σταθάκης Παναγιώτης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης