Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Προτάσεις για Τουριστική Προβολή Δήμου έτους 2013


Προτάσεις για τουριστική προβολή έτους 2013 

Α. Έκδοση πληροφοριακού έντυπου 8 ως 16 σελίδων , μικρού μεγέθους το οποίο κατά κύριο λόγο θα απευθύνεται στους επισκέπτες που έχουν ήδη έρθει στο Δήμο μας και θα δίνει πληροφορίες για τα αξιοθέατα  του δήμου , σπήλαια καστανιάς , Κάβο Μαλιάς , περιοχή Ζάρακα , κ.τ.λ με στόχο να αυξήσει τις μέρες διαμονής των επισκεπτών . Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πόσοι από τους επισκέπτες της Μονεμβασιάς  ξέρουν για τα σπήλαια της Καστανιάς ; 
 Η έκδοση του εντύπου  πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα για το επόμενο έτος 

Β. εγγραφή πίστωσης για την  σύνταξη μελέτης  για βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων Μονεμβασίας ώστε να γίνεται ασφαλέστερα και ποιο άνετα η προσάραξη των κρουαζιερόπλοιων στη Μονεμβάσια τα οποία μπορούν να τονώσουν τον τουρισμό σε όλες τις περιοχές του Δήμου .

Γ. Η παρουσία απεσταλμένων του Δήμου με το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό που έχει παραχθει το έτος 2012 σε συγκεκριμένες εκπομπές της τηλεόρασης για προβολή της περιοχής . Διαφήμιση σε ραδιοφωνικές εκπομπές της Αττικής και Θεσσαλονίκης με παροχή δώρων από επαγγελματίες 

Γ. Η στελέχωση του γραφείου τουρισμού και δημοσίων σχέσεων του Δήμου με υπαλλήλους του Δήμου και η διαφήμιση του Δήμου σε πρεσβείες , γραφεία του ΕΟΤ ,συλλογικούς φορείς κ.τ.λ 

Δ. Εγγραφή πίστωσης για  οργανωμένη παρουσία σε δυο εκθέσεις στο εξωτερικό 

Ε. Εγγραφή πίστωσης για εκπόνησης συγκοινωνιακής μελέτης στη Μονεμβάσια και στους  υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς του δήμου 

Ζ. Η απασχόληση της δημοτικής αστυνομίας με θέματα όπως παραεμπόριο , παράνομα καταλύματα , συγκοινωνιακή ρύθμιση τις περιόδους αιχμής και μετρηση της ηχορύπανσης των καταστημάτων 

Η) Εγγραφή πίστωσης για βελτίωση της ιστοσελίδας , συγγραφή κειμένων , ανανέωση φωτογραφιών , έκδοση της τουριστικής ιστοσελίδας για κινητά τηλέφωνα , tablet Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Καθορισμός Τελών Φωτισμού Και Καθαριότητας


                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της  23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης  368/2012

«Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013».

          Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 23/26-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι  (20) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος
2.
Τσάκος Πέτρος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Μαυρομιχάλης Κων/νος  Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος
3.
Τσαφατίνου Κατερίνα
4.
Κολλιάκος Ιωάννης           Αντιδήμαρχος
4.
Μαρούσης Χαράλαμπος
5.
Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος
5.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
6.
Πετράκης Χρήστος           Αντιδήμαρχος
6.
Νικολινάκος Παναγιώτης
7.
Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος
7.
Κρυπωτός Παναγιώτης
8.
Αλειφέρη Παναγιώτα


9.
Ιατρόπουλος Δημήτριος


10.
Καλογερίνης Ηλίας


11.
Λύρας Χαράλαμπος


12.
Σπυριδάκος Βασίλειος


13.
Σταθάκης Παναγιώτης


14.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


15.
Παπαδάκης Γεώργιος


16.
Χαραμής Αντώνιος


17.
Χριστάκος Σταύρος


18.
Τσάκος Κων/νος


19.
Μέντης Γεώργιος


20.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης


       Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
       Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
       Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος παρέστησαν οι Ιωάννης Αννούσης Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ο υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αντώνιος Παπαγεωργίου.             
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Κολλιάκο, ο οποίος  είπε τα εξής:
Με την αριθ. 318/2012 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον καθορισμό νέων τιμών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, ως εξής:

ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τ.Μ. ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
€/ Τ.Μ.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ €
Τ.Μ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
€/ Τ.Μ.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ €
Παπαδιανίκων
15152
1,15
17424,80

5004
1,60
8006,40
Ασωπού
144261
1,15
165900,15

20783
1,60
33252,80
Δαιμονίας
40313
1,15
46359,95

6357
1,60
10171,20
Φοινικίου
2117
1,15
2434,55

500
1,60
800,00
Κυπαρισσίου
25140
1,15
28911,00

4650
1,60
7440,00
Ρειχέας
31891
1,15
36674,65

1715
1,60
2744,00
Ιέρακος
18948
1,15
21790,20

1666
1,60
2665,60
Λαμποκάμπου
5307
1,15
6103,05

1748
1,60
2796,80
Χάρακος
7694
1,15
8848,10

518
1,60
828,80
Μονεμβασίας
83373
1,30
108384,90

30384
2,30
69883,20
Νομίων
39644
1,15
45590,60

9498
1,60
15196,80
Αγγελώνας
24850
1,15
28577,50

2083
1,60
3332,80
Αγίου Δημητρίου
15624
1,15
17967,60

1124
1,60
1798,40
Αγίου Ιωάννου
28984
1,15
33331,60

6297
1,60
10075,20
Αγ. Νικολάου Μον.
6957
1,15
8000,55

616
1,60
985,60
Βελιών
18091
1,15
20804,65

4025
1,60
6440,00
Ελληνικού
8180
1,15
9407,00

1149
1,60
1838,40
Λιρών
4408
1,15
5069,20

763
1,60
1220,80
Ταλάντων
11043
1,15
12699,45

882
1,60
1411,20
Μολάων
101592
1,30
132069,60

44624
2,30
102635,20
Ελαίας
31070
1,15
35730,50

5967
1,60
9547,20
Συκέας
31317
1,15
36014,55

8091
1,60
12945,60
Κουπιών
2692
1,15
3095,80

497
1,60
795,20
Μεταμορφώσεως
20542
1,15
23623,30

2501
1,60
4001,60
Πακίων
17113
1,15
19679,95

1079
1,60
1726,40
Νεαπόλεως
155324
1,30
201921,20

36462
2,30
83862,60
Αγ. Νικολάου Βοιών
36884
1,15
42416,60

2438
1,60
3900,80
Αγ. Γεωργίου
30215
1,15
34747,25

4365
1,60
6984,00
Αγ. Αποστόλων
23205
1,15
26685,75

9697
1,60
15515,20
Άνω Καστανέας
2459
1,15
2827,85

149
1,60
238,40
Βελανιδίων
19523
1,15
22451,45

996
1,60
1593,60
Ελίκας
33482
1,15
38504,30

3586
1,60
5737,60
Κάμπου
27310
1,15
31406,50

4711
1,60
7537,60
Καστανέας
4623
1,15
5316,45

223
1,60
356,80
Λαχίου
29736
1,15
34196,40

2166
1,60
3465,60
Μεσοχωρίου
7517
1,15
8644,55

2982
1,60
4771,20
Παντανάσσης
14720
1,15
16928,00

1939
1,60
3102,40
Φαρακλού
592
1,15
680,80

336
1,60
537,60
ΣΥΝΟΛΑ
1121893

1341220,30

232571

450142,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2013

1791362,90

Από την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση προκύπτουν συγκεντρωτικά τα εξής :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ
ΜΟΛΑΩΝ
250.213,70
131.651,20€
381.864,90
ΑΣΩΠΟΥ
232.119,45€
52.230,40
284.349,85
ΒΟΙΩΝ
466.727,10
137.603,40
604.330,50
ΖΑΡΑΚΑ
102.327,00
16.475,20
118.802,20
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
289.833,05
112.182,40
402.015,45
ΣΥΝΟΛΟ
1.341.220,30€
450.142,60
1.791.362,90€
Από τα ανωτέρω, το ύψος των εσόδων από τέλη φωτισμού & καθαριότητας, διαμορφώνεται συνολικά στα 1.791.362,90 €.

Αντίστοιχα, τα έξοδα για το 2013, περιγράφονται ως κάτωθι:


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΠΟΣΟΝ
1
Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού
450.000,00
2
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
6.000,00
3
Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού
72.000,00
4
Εργοδοτική εισφορά του Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%
67.000,00
5
Εργοδοτική εισφορά του Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3%
10.000,00
6
Εργοδοτική εισφορά του Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ  (0,75% Βαρέα – Ανθυγιεινά )
5.000,00
7
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ
21.000,00
8
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων
3.000,00
9
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων
1.000,00
10
Παροχές ένδυσης
10.000,00
11
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
10.000,00
12
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τις ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ και ΖΑΡΑΚΑ
7.500,00
13
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
5.000,00
14
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ
10.000,00
15
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.500,00
16
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών κ.τ.λ.
350.000,00
17
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
8.000,00
18
Προμήθεια ελαστικών , οχημάτων και μηχανημάτων
10.000,00
19
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών
20.000,00
20
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών
10.000,00
21
Καθαρισμός απορριμματοφόρων – μηχανημάτων καθαριότητας
5.000,00
22
Συντήρηση και επισκευή κάδων κλπ – Προμήθεια ανταλλακτικών
5.000,00
23
Συντήρηση φωτιστικών ιστών
10.000,00
24
Εργασία αποκομιδής απορριμμάτων
24.600,00
25
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
24.600,00
26
Εργασίες οδοκαθαρισμού
24.600,00
27
Τέλη κυκλοφορίας - ΚΤΕΟ
2.000,00
28
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων
2.000,00
29
Δημοσίευση προκηρύξεων
500,00
30
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
500,00
31
Προμήθεια χημικού υλικού
10.000,00
32
Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού
4.000,00
33
Προμήθεια χρωμάτων
6.000,00
34
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
10.000,00
35
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
140.000,00
36
Προμήθεια λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών και λοιπών δημοτικού φωτισμού
45.000,00
37
Ανταλλακτικά χειρονακτικών μηχανημάτων καθαριότητας
4.000,00
38
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
15.000,00
39
Προμήθεια κονταριών για αλλαγή λαμπτήρων
2.000,00
40
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
7.000,00
41
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
5.000,00
42
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΒΟΙΩΝ
10.000,00
43
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
4.000,00
44
Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο
10.000,00
45
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.000,00
46
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
13.000,00
47
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
13.000,00
48
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ
13.000,00
49
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
6.000,00
50
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
13.000,00
51
Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας
230.000,00
52
Λειτουργία δεματοποιητή
42.562,90

                                                                 ΣΥΝΟΛΟ
1.791.362,90

Συνεχίζοντας ο κ. Κολλιάκος είπε: Στα πλαίσια της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για την όσο το δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση του δημότη, λόγω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, αλλά και για να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από τους μέχρι τώρα ισχύοντες συντελεστές, με αυτούς που θα ισχύσουν εφεξής, προτείνω τη μείωση του τέλους του γενικού τιμολογίου (καταστήματα) των Τοπικών Κοινοτήτων από 1,60 € που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή, σε 1,50 € / τ.μ. και των Δημοτικών Κοινοτήτων Μολάων και Νεάπολης και της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας, από 2,30 €, σε 2,10 €/τ.μ.
Μετά από επανεκτίμηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, διαπιστώνεται ότι είναι εφικτή η μείωση αυτή, καθώς μπορεί να επέλθει μείωση σε αντίστοιχες δαπάνες, όπως εργασίες καθαριότητας, συντήρησης κ.λ.π., οι οποίες όπου απαιτηθεί, θα καλυφθούν από το προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου, ενώ οι προμήθειες μπορούν πολύ εύκολα να μειωθούν, εξοικονομώντας έτσι χρήματα.  
Συγκεκριμένα θα μειωθούν οι εξής δαπάνες:
·         Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων: Από 10.000,00 σε 7.600,00 €.
·         Συντήρηση και επισκευή κάδων κλπ-Προμήθεια ανταλλακτικών: Από 5.000,00 σε 3.000,00
·         Συντήρηση φωτιστικών ιστών: Από 10.000,00 σε 8.000,00 €
·         Προμήθεια χημικού υλικού: Από 10.000,00 σε 8.000,00 €
·         Προμήθεια λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών και λοιπών δημοτικού φωτισμού: Από 45.000,00 σε 43.000,00 €.
·         Εργασία αποκομιδής απορριμμάτων: Από 24.600,00 σε 19.600,00 €.
·         Εργασίες οδοκαθαρισμού: Από 24.600,00 σε 19.600,00 €.
·         Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μολάων: Από 7.000,00 σε 5.000,00 €.
·         Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ασωπού: Από 5.000,00 σε 4.000,00 €.
·         Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Βοιών: Από 10.000,00 σε 7.000,00 €.
·         Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ζάρακα: Από 4.000,00 σε 3.000,00 €.
·         Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μονεμβασίας: Από 7.000,00 σε 6.000,00 €.
·         Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ Μολάων: Από 13.000,00 σε 12.000,00 €.
·         Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ Ασωπού: Από 13.000,00 σε 12.000,00 €.
·         Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ Βοιών: Από 13.000,00 σε 12.000,00 €.
·         Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ Μονεμβασίας: Από 13.000,00 σε 10.000,00 €.
·         Λειτουργία δεματοποιητή: Από 42.562,90 σε 42.558,80 € αντί €.
        Τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μείωση του τέλους των καταστημάτων, θα είναι κατά 34.404,10 € λιγότερα, ποσό ίσο με αυτό που θα περικοπεί από το σύνολο των παραπάνω δαπανών. 
Ο κ. Χριστάκος είπε: Τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας ανήκει στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και πρέπει όπου υπάρχει διαφορετικό τιμολόγιο να είναι πλήρως αιτιολογημένο στο αντίστοιχο τμήμα των εξόδων ώστε να προκύπτει η αυξημένη δαπάνη του Δήμου στις περιοχές αυτές διαφορετικού τιμολογίου άρα και η ύπαρξη διαφορετικού τιμολογίου, η αυξημένη δαπάνη θα μπορεί να είναι: συχνότερη αποκομιδή απορριμμάτων, αυξημένη διάθεση προσωπικού, η οποιαδήποτε άλλη ειδική συνθήκη. Αν η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής και συγκεκριμένη, η απόφαση είναι άκυρη και δημιουργεί άνιση επιβάρυνση των δημοτών. 
Όπως είναι γνωστό την χρονική περίοδο που διανύουμε έχει μειωθεί η οικονομική κατάσταση των δημοτών μας αφού μετά τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, την αύξηση της φορολογίας, την μείωση της κατανάλωσης το εισόδημα έχει μειωθεί άρα και η φοροδοτική ικανότητα των δημοτών. Τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας βρίσκονται στα επίπεδα της περιόδου 2008 - 2010 που επικρατούσαν άλλες οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμος πρέπει να λάβει υπόψη τις διαμορφωμένες οικονομικές συνθήκες και να προβεί σε περιστολή των δαπανών και αντίστοιχα σε μείωση των τελών. 
Μείωση δαπανών μπορεί να προκύψει στους τομείς: 
- καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της καθαριότητας ώστε να μειωθεί η επιπλέον δαπάνη για εργολαβίες και πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων. 
- χρήση των μηχανημάτων του Δήμου για την αποσυμφόρηση των πρώην ΧΑΔΑ ή ανάθεση των εργολάβων όπου δεν επαρκούν τα μηχανήματα με διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση αντί των απευθείας αναθέσεων που υπάρχουν σήμερα. 
- επανακαθορισμός του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων 
- τόνωση της ανακύκλωσης με ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ με παράλληλη μείωση του κόστους. Παράλληλα όπως αναφέρθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στη σχετική απόφαση για την εισφορά του δήμου στο σύνδεσμο για την κάλυψη των δαπανών της ανακύκλωσης υπάρχει η δυνατότητα ο Δήμος να κάνει την συλλογή των ανακυκλώσιμων με δικά του μέσα ώστε  να προκύψει μείωση του συνολικού κόστους στην υπηρεσία της καθαριότητας. 
- υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των δαπανών για το δημοτικό φωτισμό σε περιοχές που δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί μια επιτροπή του Δήμου σε συνεργασία με τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων να προβεί σε καταγραφή και διακοπή του φωτισμού όπου δεν είναι απαραίτητος π.χ. σε οικόπεδα εκτός οικισμού, αγροκτήματα, σε μη κοινόχρηστους χώρους.
- τα τετραγωνικά που υπάρχουν καταγεγραμμένα στις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας δείχνουν μια σημαντική ανισότητα γιατί εμφανίζονται οικισμοί με μικρό πληθυσμό να έχουν αυξημένα τετραγωνικά μέτρα και αντίστροφα. Πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει είτε με τις υπηρεσίες του είτε με τη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη σε επαναμέτρηση όλων των όλων των στεγασμένων χωρών. Τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά και αφενός θα κατανέμουν με ισότητα τα οικονομικά βάρη της καθαριότητας ενώ αφετέρου υα δώσουν την δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να προβεί σε σημαντικές μειώσεις των τελών. 
- η μη ύπαρξη αποθήκης δυσχεραίνει την διαχείριση των αναλώσιμων αφού παραλαμβάνονται τμηματικά χωρίς κεντρική διάθεση και αποτελεί βασική ανάγκη η δημιουργία αποθήκης το συντομότερο. 
- η προτεινόμενη ρύθμιση εξισώνει παραλιακές περιοχές με αυξημένες ανάγκες στο τομέα της καθαριότητας με ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Δεν μπορεί η παραλιακή ζώνη των Νομίων, η παραλιακή ζώνη των Βοιών, η Πλύτρα και ο Αρχάγγελος, η Ελιά να έχουν την ίδια τιμή με τη Ρειχιά, τα Κουλέντια, τον Άγιο Δημήτριο κ.τ.λ. 
- η καθαριότητα και οι συντηρήσεις κοινόχρηστων χωρών στοιχίζουν στο Δήμο πολλά χρήματα και θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με αύξηση της πάγιας προκαταβολής στους τοπικούς προέδρους και με πρόσληψη εποχικού προσωπικού. 
-χώροι εκτός οικισμού Μολάων που χρεώνονται με το 50% των τετραγωνικών μέτρων. Πρέπει το μέτρο να επεκταθεί και στις επιχειρήσεις όλου του Δήμου ή να καταργηθεί στη δημοτική ενότητα των Μολάων. 
Επειδή τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της ομογενοποίησης των τιμών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και της ίσης επιβάρυνσης των δημοτών, θα ψηφίσω τα μέτρα με την ελπίδα μέσα στο έτος να γίνει επιμελημένη προσπάθεια για περιστολή των δαπανών σύμφωνα με όσα ανέφερα παραπάνω. 
        Ο κ. Μέντης είπε: Για μένα ανελαστικές δαπάνες είναι μόνο οι μισθοί των εργαζομένων. —Οι δαπάνες των 350.000 ευρώ για τη ΔΕΗ μπορούν πολύ εύκολα να μειωθούν έως και 70 % με αντικατάσταση με λαμπτήρες  LED,χρησιμοποιώντας  ευρωπαϊκά  προγράμματα κλπ.  Πρέπει να γίνει καταγραφή των πραγματικών τ.μ. των καταστημάτων και η ΕΠΖ μαζί με τους Αντιδημάρχους  να ελέγχει  και να παρακολουθεί από τις άδειες των καταστημάτων, την ορθή καταγραφή των τ.μ. (είναι ανέξοδη διαδικασία για τον Δήμο). Ακόμη η καταγραφή πρέπει να επεκταθεί και στις κατοικίες κλπ.
Η κατάσταση σήμερα είναι έκτακτη και οι συνθήκες επικίνδυνες  και για να μην ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ταυτόχρονα οι δημότες μας  να ωφελούνται και να μην τους τιμωρούμε ,ούτε να βάζουμε συνέχεια αυξήσεις οποίες μάλιστα δεν ανταποκρίνονται και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο δημότης πρέπει να πληρώνει  ότι καταναλώνει, ότι χρησιμοποιεί, ότι του παρέχουμε στην πραγματική του αξία.
Η Δημοτική αρχή πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με την μείωση των εξόδων  και να μην κάνει μόνο απλή διαχείρισης, η οποία μείωση θα προέλθει  πρώτον από την ανακύκλωση  ξεχωριστά για το γυαλί, για το χαρτί, για το πλαστικό, για το αλουμίνιο, για τις ηλεκτρικές συσκευές και δεύτερο από την κομποστοποίηση.
Δηλαδή μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων, που θα έχει σαν άμεσο και πραγματικό   αποτέλεσμα και την  οικονομική ωφέλεια στη τσέπη του δημότη μας.
Ακόμη μπορεί να γίνει συγκέντρωση των τηγανελαίων από τα καταστήματα κλπ ,για την δημιουργία Βιοντήζελ με πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό όφελος στο Δήμο και κατ επέκταση στους Δημότες μας,. Υπάρχουν Δήμοι που ωφελούνται από τέτοιες  ενέργειες και βοηθούν τους δημότες  τους.Η μείωση  θα προσέγγιζε το 40% των σημερινών τελών, αρκεί να βλέπαμε πέρα μακριά και να είχε πρόγραμμα η Δημοτική Αρχή.
Επειδή δεν έχει στόχο και όραμα η εισήγηση. Επειδή δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα των εξόδων και της παροχής  υπηρεσιών στους δημότες μας. Επειδή είναι μακριά από την σημερινή πραγματικότητα. Επειδή  δεν έχει μέχρι τώρα γίνει ούτι φαίνεται  πως υπάρχει διάθεση  να γίνει κάποια προσπάθεια συγκράτησης – μείωσης των εξόδων  με καλλίτερες παροχές. Επειδή του χρόνου θα ξανασυζητάμε τα ίδια, είμαι στη δυσάρεστη θέση να μην ψηφίσω την αναπροσαρμογή των τελών κλπ. Ακόμη θεωρώ ότι η ανταποδοτικότητα και η ίση αντιμετώπιση των δημοτών μας, δεν ισχύει, δεν υφίσταται  εκτός όλων των άλλων, αφού εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα πλασματικά τ.μ. κτιρίων στην Δ.Ε. Μολάων  στις εκτός οικισμού και σχεδίου περιοχές  μειωμένα κατά  40%  (ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας), σύμφωνα με την 70/7-4-10 απόφαση του πρώην Δήμου Μολάων. Η οποία κατά την άποψη μου πρέπει να ελεγχθεί ως προς την νομιμότητα της, την περίοδο που πάρθηκε ,μάλλον και για την μέχρι τώρα λειτουργία του σημερινού Δήμου Μονεμβάσιας και πιθανολογώ ότι υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, αν η άνω απόφαση δημιουργεί  (έντεχνα)  ανισορροπίες στην αντιμετώπιση των δημοτών  και άλλοι να επιβαρύνονται -ζημιώνονται και άλλοι να ωφελούνται-ελαφρύνονται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη την αριθ. 318/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 79 του ΔΚΚ, 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989 και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά καταγράφεται:
 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
       Αναπροσαρμόζει τα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού και καθορίζει νέους συντελεστές, ως εξής:

ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τ.Μ. ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
€/ Τ.Μ.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ €
Τ.Μ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
€/ Τ.Μ.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ €
Παπαδιανίκων
15152
1,15
17424,80

5004
1,50
7506,00
Ασωπού
144261
1,15
165900,15

20783
1,50
31174,50
Δαιμονίας
40313
1,15
46359,95

6357
1,50
9535,50
Φοινικίου
2117
1,15
2434,55

500
1,50
750,00
Κυπαρισσίου
25140
1,15
28911,00

4650
1,50
6975,00
Ρειχέας
31891
1,15
36674,65

1715
1,50
2572,50
Ιέρακος
18948
1,15
21790,20

1666
1,50
2499,00
Λαμποκάμπου
5307
1,15
6103,05

1748
1,50
2622,00
Χάρακος
7694
1,15
8848,10

518
1,50
777,00
Μονεμβασίας
83373
1,30
108384,90

30384
2,10
63806,40
Νομίων
39644
1,15
45590,60

9498
1,50
14247,00
Αγγελώνας
24850
1,15
28577,50

2083
1,50
3124,50
Αγίου Δημητρίου
15624
1,15
17967,60

1124
1,50
1686,00
Αγίου Ιωάννου
28984
1,15
33331,60

6297
1,50
9445,50
Αγ. Νικολάου Μον.
6957
1,15
8000,55

616
1,50
924,00
Βελιών
18091
1,15
20804,65

4025
1,50
6037,50
Ελληνικού
8180
1,15
9407,00

1149
1,50
1723,50
Λιρών
4408
1,15
5069,20

763
1,50
1144,50
Ταλάντων
11043
1,15
12699,45

882
1,50
1323,00
Μολάων
101592
1,30
132069,60

44624
2,10
93710,40
Ελαίας
31070
1,15
35730,50

5967
1,50
8950,50
Συκέας
31317
1,15
36014,55

8091
1,50
12136,50
Κουπιών
2692
1,15
3095,80

497
1,50
745,50
Μεταμορφώσεως
20542
1,15
23623,30

2501
1,50
3751,50
Πακίων
17113
1,15
19679,95

1079
1,50
1618,50
Νεαπόλεως
155324
1,30
201921,20

36462
2,10
76570,20
Αγ. Νικολάου Βοιών
36884
1,15
42416,60

2438
1,50
3657,00
Αγ. Γεωργίου
30215
1,15
34747,25

4365
1,50
6547,50
Αγ. Αποστόλων
23205
1,15
26685,75

9697
1,50
14545,50
Άνω Καστανέας
2459
1,15
2827,85

149
1,50
223,50
Βελανιδίων
19523
1,15
22451,45

996
1,50
1494,00
Ελίκας
33482
1,15
38504,30

3586
1,50
5379,00
Κάμπου
27310
1,15
31406,50

4711
1,50
7066,50
Καστανέας
4623
1,15
5316,45

223
1,50
334,50
Λαχίου
29736
1,15
34196,40

2166
1,50
3249,00
Μεσοχωρίου
7517
1,15
8644,55

2982
1,50
4473,00
Παντανάσσης
14720
1,15
16928,00

1939
1,50
2908,50
Φαρακλού
592
1,15
680,80

336
1,50
504,00
ΣΥΝΟΛΑ
1121893

1341220,30

232571

415738,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2013

1.756.958,80

Από την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση προκύπτουν συγκεντρωτικά τα εξής :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ
ΜΟΛΑΩΝ
250.213,70€
120.912,90€
371.126,60
ΑΣΩΠΟΥ
232.119,45€
48.966,00
281.085,45
ΒΟΙΩΝ
466.727,10
126.952,20
593.679,30
ΖΑΡΑΚΑ
102.327,00
15.445,50
117.772,50
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
289.833,05
103.461,90
393.294,95
ΣΥΝΟΛΟ
1.341.220,30€
415.738,50
1.756.958,80€

Από τα ανωτέρω, το ύψος των εσόδων από τέλη φωτισμού & καθαριότητας, διαμορφώνεται συνολικά στα 1.756.958,80 €.
Αντίστοιχα τα έξοδα για το 2013, περιγράφονται ως κάτωθι:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΠΟΣΟΝ
1
Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού
450.000,00
2
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
6.000,00
3
Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού
72.000,00
4
Εργοδοτική εισφορά του Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%
67.000,00
5
Εργοδοτική εισφορά του Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3%
10.000,00
6
Εργοδοτική εισφορά του Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ  (0,75% Βαρέα – Ανθυγιεινά )
5.000,00
7
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ
21.000,00
8
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων
3.000,00
9
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων
1.000,00
10
Παροχές ένδυσης
10.000,00
11
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
10.000,00
12
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τις ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ και ΖΑΡΑΚΑ
7.500,00
13
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
5.000,00
14
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΒΟΙΩΝ
10.000,00
15
Αμοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.500,00
16
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών κ.τ.λ.
350.000,00
17
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
8.000,00
18
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων
7.600,00
19
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών
20.000,00
20
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών
10.000,00
21
Καθαρισμός απορριμματοφόρων – μηχανημάτων καθαριότητας
5.000,00
22
Συντήρηση και επισκευή κάδων κλπ – Προμήθεια ανταλλακτικών
3.000,00
23
Συντήρηση φωτιστικών ιστών
8.000,00
24
Εργασία αποκομιδής απορριμμάτων
19.600,00
25
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
24.600,00
26
Εργασίες οδοκαθαρισμού
19.600,00
27
Τέλη κυκλοφορίας - ΚΤΕΟ
2.000,00
28
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων
2.000,00
29
Δημοσίευση προκηρύξεων
500,00
30
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
500,00
31
Προμήθεια χημικού υλικού
8.000,00
32
Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού
4.000,00
33
Προμήθεια χρωμάτων
6.000,00
34
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων
10.000,00
35
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
140.000,00
36
Προμήθεια λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών και λοιπών δημοτικού φωτισμού
43.000,00
37
Ανταλλακτικά χειρονακτικών μηχανημάτων καθαριότητας
4.000,00
38
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
15.000,00
39
Προμήθεια κονταριών για αλλαγή λαμπτήρων
2.000,00
40
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
5.000,00
41
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
4.000,00
42
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΒΟΙΩΝ
7.000,00
43
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
3.000,00
44
Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο
10.000,00
45
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
6.000,00
46
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ
12.000,00
47
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
12.000,00
48
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ
12.000,00
49
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ
6.000,00
50
Εργασίες επιχωμάτωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
10.000,00
51
Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας
230.000,00
52
Λειτουργία δεματοποιητή
42.558,80

                                                                 ΣΥΝΟΛΟ
1.756.958,80
Μειοψήφησαν:
Ο κ. Μαστορόπουλος, ο οποίος προτείνει να γίνει συνολικά η μείωση, να γίνει μία επιτροπή, η οποία θα δει τα οικονομικά στοιχεία και τι περικοπές μπορούν να γίνουν. Οι κλίμακες μπορούν να είναι τέσσερις, η κάθε μία να απεικονίζει την πραγματικότητα του κάθε χωριού.
Ο κ. Δημητρόπουλος, επειδή τα τέλη έχουν άμεση σχέση με το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, για λόγους ένδειξης κατανόησης, προτείνει να μειωθούν ή να καθοριστούν ανάλογα με το εισόδημα.
Ο κ. Παπαδάκης, λέγοντας ότι οι κλίμακες πρέπει να είναι περισσότερες.
Οκ. Μέντης διαφωνεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο εισηγητικό μέρος.
Ο κ. Π. Τσάκος λέγοντας να μη γίνει καμία αύξηση. Να παραμείνουν όπως ήταν ή να μειωθούν, μειώνοντας τα έξοδα.
Ο κ. Σταθάκης λέγοντας να γίνει μία κλίμακα και συμπίεση των εξόδων, ώστε να υπάρξει μικρή μείωση των τελών.
Ο κ. Χαραμής διαφωνεί μόνο ως προς το τέλος 2,10 € των καταστημάτων της Νεάπολης, ως προς τα υπόλοιπα συμφωνεί.
Ο κ. Χριστάκος συμφωνεί με τον καθορισμό των τελών με τις παρατηρήσεις, που αναφέρει παραπάνω στο εισηγητικό μέρος.

Η παρούσα να αναρτηθεί κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες, που αφορούν τα τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ, καθώς και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού.      


Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 368/2012.
      
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας                 Τα Μέλη
 Αβδούλος Σπύρος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας


Παπαδάκη Ευγενία
           Απών
Τσάκος Πέτρος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Κολλιάκος Ιωάννης  Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Πετράκης Χρήστος  Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Λύρας Χαράλαμπος
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης